Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yargıtay Uygulamasında Kullanım Kadastrosu Davaları

Utilization Cadastre Cases in the Practices of Court of Appeals

Halit KIVRIL

6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin nasıl değerlendirileceği ve satışı uzun yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak devam edegelmiştir. Bu konuda en son çıkan 6292 Sayılı yasa ile bu arazilerin nasıl ve kimlere satılacağı hususları düzenlenmiş ve hak sahiplerine bu taşınmazların bir kısmının satışı gerçekleşmiştir. Hak sahibinin kim olacağı ise 3402 sayılı yasanın ek 4. maddesine göre yapılan kullanım kadastrosu sonucu belirlenecektir. 27/01/2009 tarihli 5831 sayılı yasa ile eklenen bu madde ve TKGM’nin 2009/15, 2011/2 ve 2012/5 sayılı genelgeleri uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan alanlara ilişkin yapılan kullanım kadastrosu işlemlerinden kaynaklanan davalar kadastro mahkemelerinde veya genel mahkemelerde görülmektedir. Bu yazımızla Yargıtay uygulamaları ile şekillenen bu davalara ilişkin genel bir bilgi verme ve Dairenin son içtihatları hususunda ilgilileri bilgilendirmeyi amaçladım.

Kadastro, Kullanım Kadastrosu, Güncelleme, 2/B Arazileri, Orman Sınırları Dışına Çıkarma, Fiili Kullanım, 3402 sayılı Kanun, 6292 sayılı Kanun, 5831 sayılı Kanun.

It is an unsolved problem for many years how the lands, which are classified out of the forestlands according to the article 2/B of the Forestry Law No 6831, would be assessed and sold. The issues how and to whom those lands would be sold were settled by the Law no 6292 which was recently enacted on this subject and sale of some of these immovables was made to the right owners. Right owners shall be determined as a result of the utilization cadastre which would be performed according to the additional article 4 of the Law no 3402. The trials arising from the utilization cadastre proceedings performed regarding to the areas classified out of the forestlands in accordance with this article added according to the Law no.5831 dated 27/01/2009 and in accordance with the circulars no.2009/15, 2011/2 and 2012/5 of TKGM (General Directorate of Title Deeds and Cadaster) are made in cadastre courts or general courts. In this paper I aimed to provide general information on these cases shaped by the practices of Court of Appeals and to inform interested persons on the recent precedents of the Chamber.

Cadastre, Utilization Cadastre, Update, 2/B lands, Classification out of Forestlands, De Facto Use, Law no.3402, Law no.6292, Law no.5831.

Giriş

Orman sınırları dışına çıkarma işlemi: T.C. Anayasasının 169’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2’nci maddesinde yer alan hükümlere göre; “Orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen aksine tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş, çeşitli tarım alanlarına veya hayvancılıkta kullanılan alanlara dönüştürülmüş veyahut bu şekilde kullanılmasında yarar görülen yerlerin orman sınırları dışına çıkarılmasıdır” şeklinde tanımlanabilir.1 Orman Kanunu m.2/B hükmü uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan alanların kadastrosunun ne şekilde yapılacağı 3402 sayılı Kadastro Kanunu ek m.4/1’de düzenlenmiştir. 27.01.2009 tarihli ve 5831 sayılı Yasayla eklenen bu madde ve TKGM'nin 2009/15, 2011/2 ve 2012/5 sayılı genelgeleri uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan alanların kadastro işlemleri yapılmaktadır.

28.04.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'un “Amaç ve kapsam” başlığını taşıyan birinci maddesinde:

“(1) Bu Kanunun amacı; 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2’nci maddesi gereğince, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.