Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartlarına Göre Bu Sigortanın Kapsamı, Teminat Türleri ve Özellikle Destek Teminatı

Işıl ULAŞ

KTK’nun 91 ilâ 111. maddelerinde düzenlenmiş olan Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları 01.06.2015 tarihinden itibaren değiştirilmiş olup, yeni genel şartlarda bu tür sigortanın teminat kapsamları; teminat kapsamına giren teminat türleri ve teminat dışında kalan durumlar olarak iki ana başlık halinde ve ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ülkemizin karayollarında normalin üzerinde oluşan trafik kazalarından dolayı gerek üçüncü kişiler, gerekse onların eşyaları bakımından motorlu araç işletenlerin hukuki sorumluluğunu kapsamına alan kamu düzeni amaçlı bu tür sigortada teminat kapsamı özellikle önem kazanmaktadır. Bu inceleme yazısında teminat türleri, kapsamına giren ve girmeyen teminatlar başlıkları altında incelenecektir.

Karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesi, sigorta kapsamı, sigorta teminatı, işleten, sürücü, bu tür sigortada üçüncü kişi, destekten yoksun kalma tazminatı.

The Compulsory Traffic Insurance General Conditions, which derive from the articles 91-111 of the Road Traffic Act, amended in 1.6.2015. The new General Conditions regulates the scope of insurance in detail by listing the risks that are covered and not covered by the insurance.

The coverage of the compulsory traffic insurance, which ensures guaranty against the claims of the injured third parties in a car accident, has a great importance. Therefore in this article the types of coverage in compulsory traffic insurance is analyzed.

The compulsory traffic insurance contract, scope of the insurance, coverage of insurance, operator, driver, third parties in compulsory traffic insurance, compensation for loss of support.

I. GİRİŞ

Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası (KZMSS), özel bir yasa olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) Sekizinci Kısmı’nda “Hukuki Sorumluluk ve Sigorta” ana başlığı altında 91 ilâ 111. maddeleri arasında düzenlemeye tabi tutulmuş olup, TTK’nun zarar sigortaları kapsamındaki 1483 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan zorunlu sorumluluk sigortaları şümulünde kalan bir sigorta türüdür.

Bu yasal düzenlemelere göre, motorlu bir aracın, karayolunda işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler içerisinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yaptırılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası adı verilmektedir.

Diğer sigorta türlerinde olduğu gibi, KZMSS’da da ilgililerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar, bu sigortaya ilişkin olarak düzenlenen genel şartlarda yer almaktadır. Bundan önce düzenlenmiş olan ve 12.08.2003 tarih ve 25197 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan genel şartlar, 14.05.2015 gün ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yeni genel şartların C-10 ve C-11 maddeleri hükümleri ile yürürlükten kaldırılmış olup, yeni genel şartlar 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.