Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Defterlerin Tasdiki ve Süresinde Tasdik Yaptırılmaması Durumunda Cezai Müeyyideler

Approval of Commercial Books and Penal Sanctions in Case of Not Approved in Time

İmdat TÜRKAY

Mükelleflerin, hesap dönemleri itibariyle tutmak zorunda oldukları defterler ve bu defterlerin tasdik ettirme işlemleri her takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan defter tutmaya ilişkin hükümler doğrultusunda belirlenen zamanlarda yerine getirilmek durumundadır. Buna göre, mükellefler ve tacir sıfatını taşıyanlar her iki Kanunda belirtilmiş olan defterlerini belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tutmak ve tasdik ettirmek zorundadırlar. Defterlerin bir kısmı her iki Kanuna göre tutulmakta ve tasdik edilmekte iken bazı defterler farklılık göstermektedir. Mükellefler defter tasdiki işlemlerinde cezalı duruma düşmemek ve re’sen vergi tarhiyatı ile karşı karşıya gelmemek için Kanunlarında yer alan sürelerde defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar.

Vergi Usul Kanununda Defterler, Türk Ticaret Kanununda Defterler, Tasdike Tabi Defterler, Defter Tasdiki, Hesap Dönemi, Takvim Yılı, Notere Tasdik, Tasdik Zamanı, Tasdik Yenileme, E-Defter, Usulsüzlük Cezası.

Notebooks Commercial books which should be kept by taxpayers according to the accounting terms and the approval of these books should be fulfilled in determined times specified in Tax Procedure Code no.213 and Turkish Commercial Code no.6102 in each calendar year. Accordingly, taxpayers and persons entitled as merchants are obliged to keep books and make approved their commercial books in accordance with the methods and procedures indicated in both Codes. Although some of the commercial books are kept and approved in accordance with both Codes, some books differ from others. Taxpayers have to notarize their commercial books within the time specified in the Codes for not to be penalized in book approval transactions and not to confront an ex officio tax assessment.

Commercial Books in Tax Procedure Code, Commercial Books in Turkish Commercial Code, Commercial Books Subject to Approval, Approval of Commercial Books, Accounting Period, Financial Year, Notarize, Approval Time, E-Commercial Book, Irregularity Fine.

I. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mükellefler; vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumlarını, faaliyet ve hesap neticelerini, işlemlerini belirtmek, vergi karşısındaki durumlarını hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek, hesaplarının ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını (emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek amacıyla defter tutarlar.

Defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler açısından, normal olarak defterler hesap dönemi itibarıyla tutulur ve kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi ise normal olarak takvim yılıdır, ancak mükelleflerin müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belirleyebilir. Takvim yılı ise 1 Ocak-31 Aralık dönemidir. Dolayısıyla, takvim yılının son ayı olan Aralık ayı, defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için tasdik açısından önemli bir aydır. Ayrıca mükellefler, hesap dönemi sonunda yıllık olarak kârlarını veya zararlarını tespit etmek üzere bilanço, gelir tablosu, diğer mali tablolar, işletme hesabı özeti gibi kendi durumlarına uygun diğer mali belgeleri düzenlemek zorundadırlar. Tasdik yenileme ve işe başlama ve sınıf değiştirme gibi diğer bazı durumları hariç tutarsak, öteden beri işe devam etmekte olan mükellefler, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, yani 2016 yılında kullanacakları defterleri Aralık ayında tasdik ettirmek zorundadırlar. Defter tasdikinin süresinde yaptırılmaması durumunda ise mükellefler usulsüzlük cezalarına muhatap olmakta, ayrıca defterlerin tasdik ettirilmemesi re'sen tarhiyat nedeni sayıldığından dönem matrahları da takdire sevk edilmektedir. Bu çalışmada, mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar yapılacaktır.

II. Defter Tutmak Zorunda Olanlar ve Olmayanlar

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172’nci maddesine göre defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler şunlardır: