Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Rehin Açığı Belgesi ve Hükümleri

Pledge Deficit Document and Its Provisions

Samet Can OLGAÇ

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip sonucunda rehin konusu malın satışıyla elde edilecek parasal değerin alacaklının alacağını karşılamayacağı öngörülebilir. Bu durumda alacaklıya icra dairesi tarafından geçici bir rehin açığı belgesi(İİK 150/f), alacağın karşılanamayacağının kesin olarak tespiti halinde ise kesin rehin açığı belgesi verilecektir. İnceleme yazımızda rehin açığı belgesine bağlanan sonuçlar hakkında karşılaştırmalı açıklamalarda bulunulmuştur.

Rehin Açığı Belgesi, Kesin Rehin Açığı, Geçici Rehin Açığı, Rehnin Paraya Çevrilmesi.

As a result of the proceeding realized by the foreclosure of the pledge, It can be foreseen that the monetary value received by the sale of the property which is subject to pledge cannot meet the loan of the creditor. In this case, a temporary pledge deficit instrument would be issued. If it is determined that the loan cannot be received anymore the definite pledge deficit instrument would be issued. In our reviewing essay, comparative explanations on the results of pledge deficit instrument are given.

Pledge Deficit Document, Definite Pledge Deficit, Temporary Pledge Deficit, Foreclosure.

I. Giriş

Genel olarak borçlunun edimini ifa etmesi doğal olandır. Fakat bazı durumlarda borçlu yüklendiği edimini ifa etmemekte direnim göstermektedir. Bu halde alacaklıları korumak amacıyla devlet gücünün varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Alacaklının devlet yardımından hangi şartlarda, nasıl yararlanacağını düzenleyen hukuki kurum cebri icra kurumudur.

Borçların yerine getirilmemesi halinde başvurulacak hukuki kurumların başında cebri icra kurumu yer almaktadır. Burada, borçlu tarafından borç konusu edimin ifa edilmemesi halinde taraflar arasındaki menfaat dengesi de gözetilmek kaydıyla ve devlet organları vasıtasıyla borçlunun edimini ifa etmesi sağlanır. Örneğin, borçlunun ifa borcu para borcu ise borçluya ait mallar haczedilerek satılır ve parası alacaklıya ödenerek alacaklının korunması sağlanır.

İcra yolları kendi içerisinde ilamlı icra (İİK m.24-41) ve ilamsız icra (İİK m.42-144/a; m.167-170b; m.269-269d; m.272-276) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. İlamlı icrada takip dayanağının bir mahkeme hükmüne dayandığı icra yoludur. İlamsız icrada ise ilamlı icraya konu hususlar dışında ilama ihtiyaç olmaksızın para veya teminat alacağının takibe konuşulmasını esas almaktadır.1