Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tefecilik Suçları

The Crimes of Usury

Selahattin KOLCU

Ekonominin temeli olan paranın temini, alınması, kullanılması, el değiştirmesi tarihin her döneminde yasaların, yasakların, kavgaların ve savaşların konusu olmuştur. Ekonominin ve ekonomik ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı, hatta zorlaştığı günümüzde, ekonominin temeli olan parayı temin etmek de aynı derecede zorlaşmıştır. Bu zorluk, paradan para kazanmanın cazibe ve getirisini artırmış, bu da faiz karşılığı ödünç para verilmesi şeklinde ekonomik hayatta tezahür etmiştir. Faiz karşılığı ödünç para verilmesi işlemi, yetkili mercilerin izinleri doğrultusunda yapılması gerekirken, ekonomik hayatın kimi zorluk ve dayatmaları, bu işi kamu otoritesinin iznini almadan yapan kişilerin türemesi sonucunu doğurmuştur. Bu olayın toplum hayatında nasıl yıkımlara yol açtığı herkesin bildiği bir gerçektir. İşte yasa koyucu bu gerçeği görmezden gelmemiş ve “tefecilik” olarak tanımlanan bu eylemi suç kategorisine almıştır. Kanun koyucu bu suçu “topluma karşı suçlar” arasında düzenlemekle ekonomik kuralların ve bunların başında gelen serbest rekabet mekanizmasının işleyişinin bozulmasının önüne geçmeyi ve dolayısıyla kamu güveninin korunmasını amaçlamıştır.

Ekonomik Düzen, Serbest Piyasa, Tefecilik, Yetkili Merci, Kazanç Elde Etme Kastı, Kamu Güveni.

The procurement, use and handover of money, as being the basis of the economy has always been the subject of laws, restrictions, fights and wars. The procurement of money has become a difficult thing in today’s world where the economy and economic relations are getting more complicated and difficult day after day. This difficulty makes the activity of making money out of money more charming thing to do and this has reflected to economical life in the shape of lending money in return for interest. Lending money in return for interest is an activity has to be made in accordance with the permission of the authorities; however, some challenges of the economic life created some people doing this activity without this permission. It is a well known fact that this incident creates social devastations. The legislator did not ignore this fact and made this activity a crime, called as usury. The legislator aimed to protect the economical regulations, free competition market and public order by regulating this crime under the category of “crimes against society” in the criminal code.

Economic Order, Free Market, Usury, Competent Authority, Intent to Gain Profit, Public Security.

GİRİŞ

Kamu otoritesinin kontrolü dışında faiz karşılığı olarak ödünç para verilmesi sonucunda kişilerin ekonomik bakımdan müzayaka haline düşmesi, bir borç sarmalıyla karşı karşıya kalmaları ve nihayetinde geri ödeme imkansızlığı içine girmeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenledir ki, kamu otoritesinin kontrolü dışında faiz karşılığında ödünç para verme işlemleri yapılması yasaklanmıştır ve yeni TCK’da suç olarak tanımlanmıştır1.

Sağlıklı işleyen bir ekonomik sistemde, girişimci ve diğer kişiler ihtiyaç duydukları mali kaynağı, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu (BK)” ile 21.11.2012 tarih ve 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (FKK)” kapsamında faaliyet gösteren kurumlardan temin ederler. Bu çerçevede finansman ihtiyacını gideren kişi, ilgili mevzuat ve sözleşme çerçevesinde borç ve yükümlülükler altına girer. Bu sistemin oluşturduğu gözetim ve denetim sayesinde ise, bir taraftan ekonominin fon kaynaklarının -deyim yerindeyse- kuruması engellenirken, diğer taraftan, iktisadi faaliyetler kayıt altına alınmak suretiyle vergi, harç gibi kamu kaynaklarının azalması önlenmektedir. İşin sosyal boyutu itibariyle ise, içinde bulunduğu bürokratik veya ekonomik nedenlerle kredi sağlayamayan kişinin/ müteşebbisin zayıflığından veya çaresizliğinden yararlanılmak suretiyle ekonomik olarak sömürülmesinin önüne geçilebilmektedir. Aksi halde, tefecilik olarak adlandırılan ve bir taraftan iktisadi fonlar ve kamu kaynakları, diğer taraftan bireyler için birçok olumsuzluğu içeren kayıt dışı/ kontrolsüz sistem devreye girmektedir. Bu bağlamda anılan sakıncaları engellemek, finansal sistemin işleyişini sağlamak, faaliyetleri düzenli bir şekilde sürdürmek ve kuralların ihlali halinde yaptırıma tabi tutmak için kanun koyucu tarafından yapılmış olan birçok düzenleme mevcuttur2.

Ekonominin temeli olan paranın temini, alınması, kullanılması, el değiştirmesi tarihin her döneminde yasaların, yasakların, kavgaların ve savaşların konusu olmuştur. Paraya sahip olmanın güçlü olmanın birinci kuralı olması, binlerce yıl öncesinde geçerli olduğu gibi günümüzde de geçerlidir. Bu durum, devletler arasında yürütülen uluslararası güç mücadelelerinde geçerli olduğu gibi, kişiler arasında da aynı şekilde geçerlidir. Ekonominin ve ekonomik ilişkilerin giderek karmaşıklaştığı, hatta zorlaştığı günümüzde, ekonominin temeli olan parayı temin etmek de aynı derecede zorlaşmıştır. Bu zorluk, paradan para kazanmanın cazibe ve getirisini artırmış, bu da faiz karşılığı ödünç para verilmesi şeklinde ekonomik hayatta tezahür etmiştir. Faiz karşılığı ödünç para verilmesi işlemi, yetkili mercilerin izinleri doğrultusunda yapılması gerekirken, ekonomik hayatın kimi zorluk ve dayatmaları, bu işi kamu otoritesinin iznini almadan yapan kişilerin türemesi sonucunu doğurmuştur. Bu olayın toplum hayatında nasıl tahribatlara yol açtığı herkesin bildiği bir gerçektir. İşte yasa koyucu bu gerçeği görmezden gelmemiş ve “tefecilik” olarak tanımlanan bu eylemi suç kategorisine almıştır.