Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İstanbul Kültür Üniversitesi Çevresi Sakinlerinin Şirinevler ve Yenibosna’da Uçucu ve Uyuşturucu Madde Kullananlarla İlgili Gözlemleri

Observation on Users of Volatile Matter and Drugs in Sirinevler and Yenibosna Around the District of Istanbul Culture University

Münevver MERTOĞLU

Uyuşturucu maddelerin içinde uçucu madde bağımlılığına yol açan maddeler, günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan, elde etmesi kolay, ucuz ve hızlı etki eden maddeler olup, son yıllarda ülkemizde önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi çevresinde özelikle Şirinevler ve Yenibosna çevre sakinlerinin uyuşturucu kullanan çocuklarla ilgili gözlem ve algılarını belirlemek, Bahçelievler Kaymakamlığı ile işbirliği yapılarak uçucu ve uyuşturucu kullananların tespiti, kullanımının önlenmesi ve kullananların rehabilitasyonlarına destek verecek stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Araştırmanın evreni İstanbul- Bahçelievler İlçesi’dir. Örneklem grubunu ise, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yenibosna Kampüsü civarında çeşitli görevleri olan sakinler oluşturmaktadır. Bu grupta gönüllü kişilerden toplam 1094 kişi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmaya katılanların %95,2’si, çevrede bali ve tiner kullanan çocuklar gördüklerini, %62,9’u, uyuşturucu ve uçucu madde kullanan çocukların 17.00’den sonraki saat aralığında görüldüklerini, %75,4’ü uyuşturucu kullanan çocukların ortalama 1-3 kişi olduklarını, %93’ü uyuşturucu kullanan çocukların çok düşük ve düşük sosyo ekonomik seviyeye sahip olduğunu, özellikle Şirinevler çevresinde bu oranın daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.

Uçucu Madde, Uyuşturucu Madde, Madde Bağımlılığı, Bali, Tiner.

In recent years, materials leading to volatile substance addiction found in drugs has became a significant problem in our country because of their easiness of accessibility, cheapness, fastness of affection and common usage in daily life. This study has done in the districts of Yenibosna and Şirinevler which found near abroad of the İstanbul Culture University. The aim of the study is determination of the observations and perceptions about the children using drugs with the participation of the persons who live around the Şirinevler and Yenibosna districts and also detection of volatile substance and drug addicts in cooperation with district governorship of Bahçelievler and also prevention of their usages, improve the strategies in order to rehabilitation of addicts. Population of study is Bahçelievler district of Istanbul province, and the sample group is from İstanbul Culture University Faculty of Law and the community dwellers of Istanbul Culture University Yenibosna Campus. Sample group involves 1094 volunteers and meetings are done with them. According to obtained datas 95.2% of participants indicated that they encountered with glue-sniffers and thinner addict children, 62.9% of participants declared that the children using drugs and volatile substances mostly seen in evenings after 05.00 pm, 75,4% of participants observed that the average number of children who have drug addiction is 1-3 persons, 93.2% of participants stated that children using drugs are mostly coming from low socioeconomic level and they also indicated that the ratio of usage of volatile substances and drugs is higher in Şirinevler district more than the other population districts of the study.

Volatile Substance, Drug, Drug Addiction, Glue-Sniffer, Thinner Addict.

I. GİRİŞ

Dünyada yaklaşık 50 milyonun üzerinde uyuşturucu madde kullanıcısının olduğu ve uyuşturucu kullanma yaşının giderek düştüğü bilinmektedir. (www.ilo.org).

Kullanılan uyuşturucular çok çeşitlilik göstermektedir. Genel olarak, bir maddenin uyuşturucu sayılabilmesi için kişide alışkanlık yaratması, uyarıcı, keyif verici, tahrik ve sarhoş edici olması ve çoğunlukla insan iradesini ortadan kaldırması gerekmektedir (EGM-KOMDB, 1998). Ancak farklı uyuşturucuların etkileri farklı olup, kullanan kişilere ve kullanılan miktarlara göre farklılık göstermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uyuşturucu maddeleri, “önüne geçilemez gereksinme yahut arzu, kullanılan miktarı arttırma eğilimi, ruhsal, fiziksel bağımlılık hali yaratan maddeler” olarak tanımlamaktadır (Sayım, 2000).