Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Karayolu Taşıma Kanunu ve İkincil Mevzuat Uyarınca Taşımacının Sorumlulukları

Liability of Transporter Under Road Transportation Act and Secondary Law

M. Özgür FALCIOĞLU

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu karayolu taşımacılığında temel düzenlemelerden biridir. 4925 sayılı Kanun taşımacılık sektörüne giriş ve faaliyete ilişkin hükümlerin yanısıra taşımacının sorumluluğuna ilişkin hükümler de getirmektedir. Kanunun taşımacının sorumluluğu başlıklı 6. maddesi ile taşımacı bakımından sorumluluk halleri getirilmiştir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde de yetki belgesi sahibi olarak taşımacı bakımından öngörülen sorumluluk halleri de bulunmaktadır.

Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Taşımacı, Yetki Belgesi, Taşımacının Sorumluluğu.

The Law of Road Transportation No 4925 is one the fundamental laws related road transportation. The Law of Road Transportation No 4925 lays down conditions for entering into transportation market as well as rules related to the liability of the transporter. The Article 6 of Law prescribes rules concerning liability of the transporters. In addition to the Law of Road Transportation, Regulation of Road Transportation also lays down rules regarding the liability of transporter as a holder of authorization.

The Law of Road Transportation No 4925, Regulation of Road Transportation, Transporter, Authorization, Liability of Transporter.

I. GİRİŞ

Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkeleri arasında gerçekleşen karayolu taşımacılığında geçiş güzergahında konumlanmaktadır. Eşya ve yolcu taşımalarının sınırlarımız dahilinde de ağırlıklı olarak karayolu ile yapıldığı bir gerçektir.1 Bu durumun Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu takiben bir dönem sonra karayollarına yapılan yatırımlara ağırlık verilmesi başta gelmek üzere çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Altyapıdan kaynaklanan nedenlere ilaveten özellikle eşya taşımaları bakımından taşımanın nihai varış noktasına kadar yapılması diğer taşıma türlerine göre karayolu taşımacılığını alternatifsiz kılmaktadır.2

Hukukumuzda 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu3 karayolu taşımacılığına ilişkin temel düzenlemelerden biridir.4 4925 sayılı Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesi uyarınca Kanunun amacı; “karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak” olarak belirlenmiştir. Kanun hükmünden görüleceği üzere Karayolu Taşıma Kanunu ile taşımada düzen ve güvenliği sağlamak, taşıma ilerinde istihdam edilenlerin niteliklerini ile sektörde faaliyet gösterenlerin hak ve sorumluklarının belirlenmesine kadar oldukça geniş bir amaç kapsamında düzenlemeler yoluna gidilmiştir.5

4925 sayılı Kanun md. 2/1 hükmü uyarınca Kanunun uygulama alanı ise “Bu Kanun kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacıları, taşıma acentelerini, taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat ambarı ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapılan ve benzerlerini kapsar” şeklinde belirlenmektedir. Kanunun uygulama alanı amaç maddesinde çizildiği şekilde geniştir.6