Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Suç Delillerini Yok Etme, 
Gizleme veya Değiştirme Suçu

Crime of Destruction, Deletion, Concealing, Changing or Corruption of Evidences

Vesile Sonay EVİK

Bu çalışmada TCK’nın 281. maddesinde düzenlenen suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme, bozma suçu incelenmektedir. Suçla korunan hukuki menfaat, adli makamların fonksiyonudur. Suçun faili herkes olabilir. Suçun maddi konusu daha önce işlenmiş bir suçun delilleridir. Suçun maddi unsuru olarak öngörülen seçimlik hareketler ise suçun delillerini yok etme, silme, değiştirme, gizleme, değiştirme ve bozmadır. Bu suç gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla ancak özel kastla işlenebilir. TCK’nın 281/2’de failin kamu görevlisi olması ve suçun göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. TCK’nın 281/1/2.’de bir şahsi cezasızlık nedenine yer verilmiştir. Ayrıca TCK’nın 281/3’te cezayı azaltan neden olarak etkin pişmanlık haline yer verilmiştir.

Suç Delillerini Yok Etme, Silme, Gizleme, Değiştirme, Delilleri Karartma, Delilleri Bozma.

In this essay, crime of “destruction, deletion, concealing, changing or corruption of evidences” which is regulated in the article 281 of Turkish Criminal Code** are examined. The legal interest protected by this crime is the function of the judicial authorities. The offender of the crime could be anyone. The matter of fact of crime is the evidence of the crime which was committed before. Alternative acts prescribed as material element in this crime are “destruction, deletion, concealing, changing or corruption” of the evidences of the crime. This crime could be committed with specific intent to prevent the emergence of the truth. In the article 281/2 of Turkish Criminal Code, if the offender is a public officer and the crime is committed in connection with this public officer’s duty, it is accepted as aggravating circumstances of this crime. A personal impunity reason is regulated in the article 281/1/2 of Turkish Criminal Code. Furthermore, article 281/3 of Turkish Criminal Code includes the effective remorse as a reason which mitigate the punishment.

Crime of Destruction, Deletion, Concealing, Changing of Evidences, Spoliation of Evidences, Corruption of Evidences.

TCK METNİ

Madde 281- (1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.