Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Taşınmaz Satım Sözleşmesinde Erteleme Anlaşmasının Şekil Zorunluluğu

Kerem ÖZ

MADDİ OLAY

Davacılar davalıdan mülkiyetlerindeki taşınmazın iadesini talep etmektedir. Davacılar, 16.11.2010 tarihli noter tarafından tanzim edilmiş sözleşmeyle (Belge No. …) … tapu sicilinde, … sayfasında, …, … mülkiyetinde gösterilen, … ada, … parseldeki … m² taşınmazı, 6.000,00 € satış bedeli karşılığında davalıya devretmiştir. Taşınmazın zilyetliği de 14.11.2010 tarihinde davalıya devredilmiştir. Sözleşmenin noter tarafından tanzim edilmesi sırasında, davacıya 1.200,00 € tutarında satış bedeli ödenmiştir. 4.800,00 € tutarındaki kalan bakiye, noter eliyle hazırlanacak olan haricen kararlaştırılan şartların yerine getirilmesi konulu ihbarnamenin tebliğ alınmasından sonraki dört hafta içinde muaccel olacaktır. Muacceliyet tarihinin noter tarafından öne çekilmesinin ardından, davacılar avukatlarının hazırladığı 28.07.2011 tarihli dilekçeyle 3.550,00 € tutarındaki kalan bakiyenin 19.08.2011 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini ihtar etmiştir. 16.09.2011 tarihli başka bir dilekçe ile 2.750,00 € tutarındaki kalan bedelin ödenmesi için bir kesin süre belirlemiş ve nihayet sürenin sona ermesinden sonra, 18.10.2011 tarihli dilekçeyle açıkladıkları sözleşmeden dönme iradelerini davalıya bildirmişlerdir. Davacılar, aynı zamanda 30.10.2011 tarihine kadar taşınmazın tahliyesini ve zilyetliğin iadesini talep etmiştir. Davalı bunun öncesinde 05.10.2012 tarihinde 250,00 € tutarında başka bir ödeme yapmıştır.

Davacılar, halen 2.500,00 € tutarında ödenmemiş satış bedeli alacağı olduğunu iddia etmektedir. Davacılara göre, erteleme hususunda herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır. Davalı 02.09.2011 tarihli mektupla böyle bir şey teklif etmiş olsa da, bu teklif derhal reddedilmiştir.

28.03.2012 tarihindeki sözlü oturuma katılmayan davalı, talebe uygun olarak yokluğunda verilen tahliye ve iade kararıyla mahkum edilmiştir. Davalı, kendisine 11.04.2012 tarihinde tebliğ edilen karara, 23.04.2012 tarihinde sunduğu dilekçe ile süresi içinde itiraz etmiştir.