Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Azerbaycan Hukukunda Haksız Rekabet Kavramı ve Tüketicilerin Yanıltılması Yoluyla Oluşan Haksız Rekabetin İncelenmesi

Concept of Unfair Competition in law of Azerbaijan and it Formed Through the Unfair Competition in

Azerbaycan Hukukunda haksız rekabetin piyasa katılımcılarının (tacirlerin), ticari faaliyete ilişkin mevzuata aykırı ve gayri adil yöntemlerle üstünlük sağlamağa yönelmiş, bununla da diğer piyasa katılımcılarına (rakiplerine) zarar ika edebilen, yahut onların ticari itibarına halel getirebilen hareketler olduğu Kanun Koyucu tarafından düzenlenmiştir. Kanaatimize göre bu tanımın geniş yorumlanması sadece "mevzuata aykırı" hareketlerin değil, "hukuka aykırı" tüm hareketlerin bu kapmada kabul edilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca "diğer piyasa katılımcılarına" ifadesi ile "rakiplerle" birlikte "tüketicilerin ve diğer katılımcılarının da" amaçlandığı kantindeyiz.

Kanun Koyucu tüketicilerin yanıltılması yolu ile işlenen haksız rekabet fiilini ayrıca düzenlenmiştir. Bu anlamda "ürünle ilgili yanıltıcı bilgiyi kullanmağı", "tüketicinin seçim özgürlüğünü etkileyebilen hukuka aykırı reklam yöntemlerini kullanmağı", "tüketiciyi yanıltabilen reklamı kullanmağı", "tüketiciyi yanıltmak için haksız işaret kullanmağı", "ürünün kullanım amacı veya kullanım şartlarına uygun olmadığını gizletilmeği" haksız rekabet olarak kabul etmiştir.

Haksız Rekabet, Azerbaycan, Hukuka Aykırı, Diğer Piyasa Katılımcıları, Tüketici.

"Unfair competition is a competitive action contrary to existing legislation entrepreneurial activity subject to market and intended to gain an advantage through the unfair methods in Azerbaijan. Thus, actions, which can cause damage to other, market entities (competitors) or the reputation of their business, are regulated by the legislature.

In our opinion, this definition should be interpreted broadly. So not only "Acts contrary to the law" but also the "unlawful actions" should be considered as an unfair competition. In addition, "other market entities" together with the "competitors" and "consumers and other market entities" are implicated too.

Unfair competition committed through the delusion of consumers is well regulated by the legislature. In this sense, "the use of any information that delude consumer", "the use of illegal methods of advertising which influence the consumers right of freedom of choice", "misleading advertisements", "in order to confuse consumers to use improper distinguishing mark" and "to hide the goods origin which does not meet the requirements" are considered unfair competition.

Unfair Competition, Azerbaijan, Unlawful Actions, Other Market Entities, Consumers.

GİRİŞ

Rekabet, piyasa ekonomisinin vazgeçilemez unsurlarından biri olarak, tacirlerin ekonomik gelişmesine katkı sağladığı gibi, üretilen ürün veya hizmetlerin kalitesini yükseltmekte, fiyatların düşmesine sebep olmakta ve diğer bazı faydalar da temin etmektedir. Bununla birlikte rekabetin dürüstlük ilkesi kapsamında yerine getirtilmesi, kötüniyetli amaçlar için kullanılmaması için rekabet serbestliyi hakkının sınırlarının çizilmesi de önemlidir. Azerbaycan hukukunda bu sınırlar 2 Haziran 1995 yılında kabul edilen Haksız Rekabet Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu (bundan sonra "AHRK" olarak adlandırılacak) ile çizildiği gibi, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında (bundan sonra "ACA" olarak adlandırılacak) da Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından farklı olarak haksız rekabet yasaklanmıştır.

Zira, ACA'nın "ekonomik gelişim ve devlet" başlığını taşıyan 15. maddesinin 2. fıkrasına göre, "Azerbaycan devleti serbest piyasa ekonomisi kapsamında sosyal istikametli ekonominin gelişimine şerait (ortam) oluşturur, serbest ticarete teminat verir, iktisadi ilişkilerde tekelleşmeyi ve haksız rekabeti ise yasaklar".

Bununla birlikte serbest piyasa ekonomisine 18 Ekim 1991 yılında geçmiş olan Azerbaycan için haksız rekabet kavramının yeni olması bu alanda değişik sorunlara sebep olduğu gibi, diğer haksız rekabet örnekleri gibi tüketicilerin yanıltılması yolu ile haksız rekabetin ikası da artmıştır. Bu nedenle AHRK'nın 9. maddesinde tüketicilerin yanıltılması yolu ile işlenen haksız rekabet filli özel olarak düzenlenmiştir. Makalemizde AHRK'nın 9. maddesi ile özel olarak düzenlenmiş tüketicilerin yanıltılması yolu ile işlenen haksız rekabet örneği öğreti ve uygulamadaki görüşler de dikkate alınarak hukuki açıdan incelenecek, bu konuda mevcut sorunlara değinilecek ve çözüm önerileri üretilecektir.