Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Almanya'daki Çalışmalara Ait Primlerin İadesi Halinde Ülkemizde Yurt Dışı Borçlanma Hakkı ve Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti

Right to Foreign Debt in Turkey and Determination of Insured Start Date

Sezai ÖZTÜRK

GİRİŞ

İş Hukuku ve özelinde Sosyal Güvenlik Hukukunda sağlıklı bir yargıya ulaşmak; bu hukuk dalına özgü temel ilkelerin ve yürürlükteki mevzuatın çok iyi bilinmesini, düzenlediği hukuki ilişkilerin tarafları olan işçi, işveren ve Kurumun korunmaya değer menfaatleri, iş hayatının gerekleri ve Kurumun aktüeryal dengesinin çok hassas bir terazide dengelenmesini gerektirir.

Yürürlükteki mevzuat ile açıkça düzenlenmemiş bir hususta yapılacak yorumun, kişilerin sosyal güvenlik haklarını ortadan kaldırması sonucunu doğurduğu hallerde, bu yorumun yukarıda ifade edilen temel ilkeler ve mevzuata uygun olup olmadığına ve taraflar arasındaki dengenin gözetilip gözetilmediğine daima eleştirel bir gözle bakılması gerektiği inancındayım.

Sosyal Güvenlik Hukuku, soyut kavramların ağırlıkta olduğu ve mevzuatın herhangi bir hükmünün diğer hükümler gözetilmeden yorumlanması halinde sıklıkla hatalı sonuçlara ulaşılan bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla yürürlükteki mevzuat ile düzenlenmemiş bir hususta varılan yargının, kişilerin sosyal güvenlik haklarını ortadan kaldırması sonucunu doğurduğu hallerde, bu yargının sağlıklı bir hukuksal gerekçesi olmalı ve yukarıda ifade edilen denge gözetilmiş olmalıdır. Aksi hal, sosyal güvenlik haklarını temelsiz ve gerekçesiz bir biçimde daraltır, eşitsizliğe yol açar.