Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Taksirle Yaralama

Ali Kemal YILDIZ

Anayasanın 17/2. maddesi bireyin vücut bütünlüğünün dokunulmazlığını koruma altına almıştır. TCK’da da bireyin vücut bütünlüğünün, sağlığının veya algılama yeteneğinin kasten (TCK m. 86) veya taksirle (TCK m. 89) ihlali suç olarak düzenlenmiştir. Taksir kurumu ise, TCK’nın genel hükümleri içerisinde, 22. maddede yer almaktadır. Bu çalışmada bireyin beden bütünlüğünün taksirli davranışla ihlalini düzenleyen TCK’nın 89. maddesi incelenmektedir. Bu düzenlemeye göre, bireyin vücuduna acı vermek, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Taksirli davranışın meydana getirdiği sonucun ağırlığı, örneğin mağdurun duyu veya organlarından birisini işlevinde zayıflama olması veya işlevin yitirilmesi, konuşmada sürekli zorluk veya konuşma yeteneğinin kaybı, yüzde sabit iz veya yüzde sürekli değişiklik gibi haller cezanın artırılmasını gerektin nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Taksirli davranış sonucunda birden fazla kimsenin yaralanması halinde cezanın alt ve üst sınırları maddenin dördüncü fıkrasında özel olarak düzenlenmiştir. Taksirle yaralama suçu kural olarak şikâyete bağlı olarak soruşturulmakta ve kovuşturulmaktadır. Ancak suçun temel şekli hariç, bilinçli taksirle işlenmiş olması hali re’sen soruşturulup kovuşturulmaktadır.

Taksirle Yaralama, Taksir, Bilinçli Taksir, Beden Bütünlüğü, Sağlık, Algılama Yeteneği.

Article 17/2 of the Turkish Constitution guarantees the inviolability of the bodily integrity of the individual. Turkish Criminal Code regulates the intentional (Article 86) or negligent (Article 89) acts towards the bodily integrity, health or the ability of perception of the individual. The concept of negligence is regulated in the general provisions of the Criminal Code, in Article 22. In this work, Article 89 of the Code which regulates “negligent injury” will be examined. According to this regulation, giving corporal or spiritual injury to one’s body or causing distortion to one’s health or the ability of perception is the basic type of the crime. The severity of the result of the negligent act, losing one of the organs of the body, continuous difficulty in speaking, breaking of bones, distinct facial mark are the aggravating circumstances of this crime. In the fourth paragraph of the article, a specific situation is regulated: the act leads to the injury of more than one person. In principle, negligent injury is crime which can be investigated and prosecuted after a complaint. But if the type of the negligence is conscious negligence, it can be investigated and prosecuted without a complaint, too.

Negligent Injury, Negligence, Conscious Negligence, Bodily Integrity, Health, The Ability of Perception.

I. GENEL AÇIKLAMALAR

Anayasanın 17/2. maddesi bireyin vücut bütünlüğünün dokunulmazlığını düzenlemiş ve koruma altına almıştır. Bu anlamda bireyin vücudunun fiziki yapısı yanında, sağlığı veya algılama yeteneği de koruma altındadır. Beden bütünlüğüne yönelik saldırılar kasten de (TCK m. 86) olsa, taksirle de (TCK m. 89) olsa suç olarak düzenlenmiştir.

Taksirle yaralama suçu TCK’nın 89. maddesinde1 düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında taksirle başkasının vücuduna acı vermek, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak eylemi yaptırıma bağlanmıştır. Taksirli davranışın, maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki sonuçlardan birisine neden olması hali için daha ağır cezalar öngörülmüştür. Dördüncü fıkrasında da eylemin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde cezanın alt ve üst sınırları özel olarak düzenlenmiştir. Beşinci fıkrada ise, taksirle yaralama soruşturulması ve kovuşturulması düzenlenmiştir. Buna göre, taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Bununla birlikte, taksirle yaralamanın birinci fıkrada düzenlenen şekli hariç, bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaksızın soruşturma ve kovuşturma yapılacaktır.

TCK, “taksir” kavramının tanımını ve taksirle işlenen bütün suçlar açısından geçerli olacak genel özelliklerini 22. maddede2 düzenlemiştir. Dolayısıyla maddenin yorum ve uygulanmasında 22. maddedeki taksire ilişkin düzenleme dikkate alınacaktır.