Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK m.130)

Insult to the Memory of a Person
 (Article 130 of TPC n.5237)

Ezgi CANKURT

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 130. maddesinde iki suç cezalandırılmaktadır: Bunlardan biri “ölünün hatırasına hakaret”, diğeri ise “ölüyü tahkir”dir. 5237 sayılı TCK’nın 130. maddesi ile korunan hukuki değer, kişinin şerefi yerine ölmüş kimsenin hatırasıdır. Bir kimsenin şerefine ölümünden sonra herhangi bir saldırı gerçekleştirilemez, çünkü kişinin şerefi ölümle sona ermektedir. Şeref, kişilikle bağlantılıdır. 5237 sayılı TCK’nın 130/1 maddesine göre; bir kimse en az üç kişiyle ihtilat ederek ölmüş kimsenin hatırasına hakaret ederse, hakaret cezalandırılacaktır. İhtilat; toplu yahut dağınık en az üç kişiyle iletişim halinde gerçekleştirilebilir. Eğer hakaret aleni işlenirse, altıda bir oranında arttırılacaktır. 5237 sayılı TCK’nın 130/2 maddesine göre; ölmüş kimsenin cesedi veya kemiklerinin alınması yahut ölmüş kimsenin cesedi veya kemiklerine yönelik tahkir edici fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda suç oluşacaktır.

Ölünün Hatırasına Hakaret, Ölüyü Tahkir, İhtilat.

There are two offences sentenced in the Article 130 of Turkish Penal Code N.5237: One of these is “insult to the memory of a dead person” and the other is “humiliating a dead person”. The protected legal value of the Article 130 of TPC N.5237 is the memory of the dead person instead of a person’s dignity. Any attacktion to a person’s dignity can not be performed after a person is dead, because person’s dignity ends with death. Dignity is included to the personality.According to the Article 130/1 of TPC N.5237; when any one commits a defamation to the memory under the testimony of at least three persons, the insult will be punished. The testimony can be performed by contacting at least three persons; together or one by one. If the insult is commited explicitly, the punishment is increased by one sixth. According to the Article 130/2 of TPC N.5237; the offence occurs when a person receives the corpse or bones of the dead person or performs humiliating acts agains corpse or bones of the dead persons.

Insult to the Memory of a Dead Person, Humiliating a Dead Person, Testimony.

GİRİŞ

Ölünün Hatırasına Hakaret ve Ölüleri Tahkir Suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (5237 sayılı TCK’nın) Özel Hükümlerin düzenlendiği ikinci kitabının Kişilere Karşı Suçların düzenlendiği ikinci kısmının Şerefe Karşı Suçları düzenlediği sekizinci bölümü içerisinde “Kişinin Hatırasına Hakaret” başlıklı 130. maddesinde “(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”1 şeklinde düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında ölmüş kimsenin hatırasına hakaret suçu, ikinci fıkrasında ise ölmüş kimselere yönelik tahkir suçu olmak üzere maddede iki adet suç tipi düzenlenmiştir.2

Madde başlığı “Kişinin Hatırasına Hakaret” adını taşımakla birlikte, metinde ölünün hatırasına hakaret ve ölüleri tahkir suçları düzenlenmektedir.3 Kişiler ancak yaşarken haklara sahip olabilirler. Kişinin ölümü ile şeref hakkı da dahil olmak üzere, kişilik hakları sona ermektedir.4