Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma, Cezaların Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarının Memuriyete/Kamu Görevine Alınmaya ve Memuriyetin/Kamu Görevinin Devamına Etkileri

İbrahim PINAR

ÖZET:

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, cezaların ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının memuriyete/kamu görevine alınmaya ve memuriyetin/kamu görevinin devamına etkileri eski TCK ve yeni TCK açısından karşılaştırılacak ve diğer ilgili hukuki düzenlemeler ile Danıştay kararları ele alınarak ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Belli haklardan yoksun bırakılma, cezaların ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kamu görevi, kamu haklarından yoksun bırakılma.

I- Giriş

5237 sayılı yeni Ceza Yasasının 53’üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki hükme göre; kasten suç işleyen kimse; bu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin yasal sonucu olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılır. Bunlardan biri;

- sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,