Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Vergilendirmede Tebligat İşlemleri ve Özellikli Durumlar

Notification Procedures and Special Situations in Taxation

Fethi Aygün

Tebligat vergi uygulamasının vazgeçilmez ve önemli bir işlemi konumundadır. Tebliğ, “duyurma, bildirme, haber verme” anlamına gelmektedir. Ülkemizde tebliğ esasları ve buna ilişkin genel hükümler 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda ve vergilendirme konusundaki tebligat esasları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) düzenlenmiştir. Tebliğ, VUK’un 21’inci maddesinde tanımlanmaktadır.

Tebligat, Tebligat Esasları, Hatalı Tebliğ, Tebligat Yapılacak Adresler.

Notification, is an indispensible and important process of tax practices. Notification means “announcement, decleration and proclamation”. In our country, notification principles and related general provisions are regulated in the Tax Procedure Law (No: 213) regarding tax notification principles and in the Notification Law (No: 7201). Notification is defining in Article-21 of the Tax Procedure Law.

Notification, Principles of Notification, Incorrect Notification, Addresses for Notification.

GİRİŞ

Tebligatın mevzuat ile tesis edilen vergisel bir işlemin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için işleme ilişkin belgenin mükellefe tebliğinin yapılması gerekmektedir. 6183 sayılı Kanun’un 8’inci maddesine göre, hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur. 5584 sayılı Posta Kanunu’nun 2’inci maddesi uyarınca “açık ve kapalı mektuplar ile üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar” posta idaresinin tekeli altındadır. Bu kapsamda, posta idaresi kullanılmadan, özel dağıtım şirketleri veya kuryeler aracılığıyla yapılan tebligatların geçersizliği gündeme gelecektir. Vergisel işlemin hukuksal bir sonuç doğurması için de tebliğin mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uyularak yapılması gerekmektedir. Dolayısı ile mevzuatta belirtilen hususlara uyulmadan yapılan tebliğin geçersizliği de gündeme gelecektir.

1. VERGİLENDİRMEDE TEBLİGAT İŞLEMLERİ

VUK’un 93’üncü maddesi; “Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.

Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.” şeklindedir.