Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısında “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri”

“Construction in Return For Land” in New Income Tax Law Draft

Fethi Aygün,Serkan Ağar

Son yıllarda inşaat sektörü büyük bir gelişme göstermiştir. Gelişen sektör, beraberinde yeni inşaat anlaşmalarını gündeme getirmiştir. Özellikle kat karşılığı arsa teslimleri vergisel nedenlerle biçim değiştirmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nu tek bir kanun altında birleştirmeyi amaçlayan “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı” TBMM gündemine alınmıştır. Tasarı ile mevcut Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu daha kısa ve öz olarak düzenlenmekte ve öteden beri sorunlu olan bazı konularda yeni yasal düzenlemeler öngörülmektedir. Bu düzenlemelerden biri de kat karşılığı inşaat işleridir. Yapılması öngörülen düzenleme ile kat karşılığı inşaat işlerinde var olan tereddütlü konular ortadan kaldırılacaktır. Ancak yapılacak olan düzenlemenin beraberinde yeni sorunları da ortaya çıkarması muhtemeldir.

Arsa Karşılığı İnşaat, Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, Kat Karşılığı Arsa Teslimi, Ticari Kazanç, Değer Artış Kazancı.

Construction sector has shown an important improvement recently. The improving sector causes new construction agreements to brought to the agenda. Especially land deliveries in return for flat have changed for taxational reasons.

“Income Tax Law Draft” of which purpose is to combine the Income Tax Law and the Corporate Tax Law under a single law has been brought to the agenda of the Parliament. With this draft law, the current Income Tax Law and Corporate Tax Law are arranged more briefly and new legal arrangements are anticipated for some issues which are discussed all along. One of these arrangements is the construction operations against flat. With the arrangement made, the uncertain issues seen in the construction operations against flat will be solved. However, new problems may occur together with the arrangement to be made.

Construction in Return for Land, New Income Tax Law Draft, Land Delivery Against Flat, Commercial Revenue, Value Increment Revenue.

GİRİŞ

Bugün, özellikle büyük şehirlerde artan yerleşim sorunu nedeniyle, müstakil ev yerleşiminden, küçük araziler üzerinde mümkün olduğu kadar fazla sayıda insanın barınmasını sağlamaya elverişli apartman tipi, çok katlı, çok daireli konut yerleşimine geçilmiştir. Kişiler ellerindeki arsa ve arazilerden daha fazla kâr elde etmenin yollarını aramaya başlamış; böylece asıl aktörleri arsa sahibi ve yüklenici olan, diğer yandan sonuçları itibariyle konut veya işyeri satın almak isteyen üçüncü kişileri de etkileyen "arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri" ortaya çıkmıştır.1

Son yıllarda ülkemizde inşaat sektörü büyük bir gelişme içindedir. Bu durum, yükleniciye teslim ettikleri arsa karşılığında daire veya işyeri sahibi olan gerçek kişilerin, bunları sattıklarında olayın ne şekilde vergilendirileceği meselesini de beraberinde getirmiştir. Vergi idaresi, bir yıl içinde birden fazla konut veya işyerini elden çıkaran gerçek kişilerin "ticari kazanç" elde ettiğini kabul etmekte ve bu kişilerin defter tutması, fatura düzenlemesi ve beyanname vermesi gerekirken bunları yerine getirmemeleri nedeniyle vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ve KDV tarhiyatı yapmaktadır. Yıl içinde bir konut veya işyerinin elden çıkarılması durumunda ise, gelir vergisi yönünden değer artışı kazancı gündeme gelmektedir.

Arsa payı karşılığı inşaat işleri, uzun yıllardan beri ülkemizde vergi idaresinin birer idari tasarrufu olan genel tebliğ ve özelgeleri çerçevesinde vergilendirilmektedir. Konut veya işyeri üretip satan yüklenicinin, bu faaliyetinden elde ettiği kazanç "ticari kazanç" sayılır ve buna göre vergilendirilir. Ancak vergi idaresi, yıl içinde birden fazla konut satan arsa sahiplerine yönelik "ticari kazanç" elde edildiği yönündeki "hatalı" ve "katı" idari yorum ve uygulamasını ısrarla sürdürmektedir.