Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Terim Kullanımı ve Lafzı Üzerine Bir Eleştiri

A Critique on the Use of Term and Letter of Income Tax Bill

Barış Bahçeci

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı mevcut mevzuatı sadeleştirme, kısaltma ve sistematiğini düzeltme hedefi ile hazırlanmış ve 12.06.2013 tarihinde Başbakanlık resmi internet sitesinde yayınlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Tasarının genel gerekçesinde belirtilen mevcut Gelir Vergisi Kanunun sistematiğini kaybettiği, sadelik ve anlaşılırlıktan uzaklaştığı tespiti doğrudur. Ne var ki, doğru tespitlerden yola çıkılarak hazırlanan tasarı da benzeri hataları taşımaktadır. Kullanılan terimler ve anlatım yeterince başarılı değildir. Tasarıda gerekli olmadığı halde özerk terimler yaratılmakta, terimler tasarı metni içerisinde çelişik anlamlarla kullanılmakta, gereksiz uzunlukta ve anlatım zafiyeti bulunan ifadelere yer verilmektedir. Tasarıda dilbilgisi ve sistematik yönünden de hatalara rastlanmaktadır. Bu çalışmada sözü edilen hata ve eksikliklere dikkat çekilerek bunları giderecek önerilerde bulunulmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Kanunun Lafzı, Vergi Hukuku Terimleri.

The new Income Tax Bill, with the goal of simplification, shortening and correction the systematic of existing legislation, prepared and presented to the public published in the official website of the Prime Ministry on 12.06.2013. As mentioned in the general reasoning part of the bill, it is true that the current Income Tax Law has lost its systematic and moved away from simplicity and intelligibity. However, the bill which is prepared on the basis of determinations also contents of similar errors. Terms and the language used is not successful enough. Although not required, it created autonomous terms, which used in conflicting meanings in the text of the bill, the statements are unnecessarily lengthy and narrative weakness. Grammatic and systematic errors are also encountered. Drawing attention to the deficiencies of the errors mentioned in this study, and offers suggestions to overcome them.

Income Tax Law, Corporate Income Tax Law, Letter of Law, Tax Law Terms.

GİRİŞ

12.06.2013 tarihli Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı (bundan sonra tasarı) genel gerekçesinde1, yürürlükteki 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (bundan sonra GVK) basit, sade ve kolay anlaşılabilir olmaktan uzaklaştığı, hazırlanan tasarı ile bu zafiyetlerin giderilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Genel gerekçede ayrıca, gelir ve kazançlardan alınan vergilerin hem GVK’da hem de Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (bundan sonra KVK) düzenlenmiş olmasının bazı hükümler yönünden yarattığı mükerrerliğin ortadan kaldırılarak kolay anlaşılır bir sistematik oluşturulmasının hedeflendiği anlatılmaktadır.

GVK ile ilgili yapılan olumsuz tespitler haklı ve yerinde olmakla birlikte, aynı gerekçede öngörülen amaçların hayata geçirilmesinde yeterince başarılı olunmadığı kanısındayız. Bu zafiyetin-kanunlaştırmanın başarısı için gerekli etkenlerden ikisi üzerinde-yeterli özenin gösterilmemesinden kaynakladığını düşünüyoruz.

Bu etkenlerden birincisi, metinde kullanılan terimlerin niteliğine ilişkindir. Kullanılan terimin düzenlediği kavramı doğru ve tereddüt uyandırmayacak bir biçimde yansıtması, terim kullanımında zorunlu olmadıkça diğer hukuk metinlerinde ve hatta aynı metnin farklı yerlerinde taşıdığı anlamdan uzaklaşılmaması, anlam kayması ve kargaşasına yer verilmemesi gerekir.