Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Eser Sözleşmesinde İşsahibinin
 Ücret Ödeme Borcu

Business Owner’s Payment of Fees Debt at 
Contract of Work

Yudum SÖĞÜT

Bu çalışmada, eser sözleşmesinde işsahibinin ücret ödeme borcu üzerinde durulacaktır. Ücretin sınıflandırılması ile götürü bedel ve değere göre bedel kavramları açıklanacaktır. Yapılan eser sözleşmesinde ücretin belirlenmemiş olması durumunda, söz konusu ücretin neye göre belirleneceği incelenecektir. Ayrıca sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması ve yüklenicinin sözleşmeden dönme ya da fesih hakkını hangi koşullarda kullanabileceği, uygulamada da önemli bir yere sahip olması dolayısıyla, ele alınacaktır.

Eser Sözleşmesi, İşsahibi, Yüklenici, Ücret, Uyarlama, Sözleşmeden Dönme, Fesih Hakkı, Muacceliyet Zamanı.

This study will focus on employer’s duty of paying wages in contract of work. With the classification of wages, concept of value will be explained according to lump sum price and lump value. In case of undetermined wages in contract of work, what aforementioned wages would be based on will be examined. On the one hand, as it has a specific place in implementation, adaptation of the contract according to changing conditions, and under what circumstances a contractor can have the right of rescission and renege on a contract will be discussed.

Contract of Work, Employer, Contractor, Wage, Implementation, Renege on a Contract, Right of Rescission, Time of Maturity.

I. GİRİŞ

Eser sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Taraflarını işsahibi ve yüklenici oluşturur. Her iki tarafın da hem hakları hem de birbirlerine karşı yerine getirmekle yükümlü oldukları borçları söz konusudur.

Ele alınan konuyu, işsahibinin borçlarından biri olan, ücret ödeme borcu oluşturmaktadır. Ücret, eser sözleşmesinin asli unsurlarındandır. Bir eser meydana getirmeyi yüklenen yükleniciye karşılık, meydana gelecek eser için bedel ödemeyi üstlenen işsahibi, şeklindeki anlatım, eser sözleşmesinin tanımını oluşturur.

Eser sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 470-486 madde aralığında düzenlenmektedir. Kanundaki ana hatlarını, tanım, yüklenicinin ve işsahibinin borçları, sözleşmenin sona ermesi şeklindeki kenar başlıkları oluşturmaktadır.