Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanunun Bazı Hükümlerinin İptaline İlişkin 21 Şubat 2008 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi

Elif ALTINOK ÇALIŞKAN

I. Giriş

2004 yılında yürürlüğe giren 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un1 bazı hükümlerinin iptali amacıyla yüzyirmibeş milletvekili Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi bu konuda önemli tespitlerde bulunmuştur2. Çalışmamızda, Anayasa Mahkemesi’nin 21.2.2008 tarihli kararını idare hukuku ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız. Değerlendirmemizde öncelikle 5258 sayılı Kanun’un kapsamını ve uygulama alanını belirleyeceğiz, daha sonra iptal davasına konu olan hukuki sorunları belirleyeceğiz. Anayasa Mahkemesi’nin bu sorunlara bakış açısını ortaya koyduktan sonra Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin değerlendirmelere ve görüşümüze yer vereceğiz.

II. 5258 sayılı Kanun’un Uygulama Alanı ve İptal Davasına Konu Olan Hükümleri

5258 sayılı Kanun'un amacı, Sağlık Bakanlığı'nın pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanmasıdır. Ayrıca 5258 sayılı Kanun ile, aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla görevlendirilecek ya da çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve mali haklarının belirlenmesinin yanında aile hekimliği hizmetinin esasları da düzenlenmiştir (md. 1).