Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK m.123)

Crime of Disturbing an Individuals’ Peace and Harmony

Recep Gülşen

Türk Ceza Kanununun 123. maddesine göre, sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Bu çalışmada, bu suçun unsurları ile muhakemesi ve cezası ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Huzur, Sükun, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Bir Kişiye Israrla Telefon Etme, Gürültü Yapma ve Diğer Şekilde Hukuka Aykırı Şekilde Davranışta Bulunma.

In accordance with article 123 of Turkish Penal Code, where a person persistently makes phone calls, creates noise, or otherwise acts in an unlawful manner, with the aim of disturbing a person’s peace and harmony the offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three months to one year, upon the complaint of the victim. In this study, we investigated in detail the elements of the offense with the judgment and sentence.

Peace, Harmony, Disturbing an Individuals’ Peace and Harmony, A Person Persistently Makes Phone Calls, Creates Noise, Or Otherwise Acts in an Unlawful Manner.

I. GENEL OLARAK

Ceza hukuku, insanların toplum içinde birlikte yaşamaları için gerekli olan yaşam, özgürlük, sağlık, malvarlığı gibi “yaşamsal değerler”i korumakla yükümlüdür1. Hürriyetin bir türü olan kişinin huzur ve sükununu korumak içinde Türk Ceza Kanununun 123. maddesinde “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” başlığı altında bir suç tipi öngörülmüştür. Bu suç, Türk Ceza Kanununun Kişilere Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmın Hürriyete Karşı Suçlar başlıklı Yedinci Bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre, sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması suç olarak kabul edilmektedir.

Bu maddenin karşılığı, 765 sayılı TCK’nın 547. maddesinde kabahat nev’inden bir suç olarak bulunmaktaydı. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu, cürüm ve kabahat ayrımını ortadan kaldırmış ve kural olarak kabahatleri suç olmaktan çıkarmıştır. Bununla birlikte, önem taşıyan bazı kabahatlere yeni TCK’da yer verilmiştir. İşte bunlardan biri de 5237 sayılı TCK’nın 123. maddesindeki kişilerin huzur ve sükununu bozma suçudur. Ancak bu maddenin, eski TCK’nın 547. maddesine göre bazı farkları vardır. Her şeyden önce, 5237 sayılı TCK’nın 123. maddesindeki suçun maddi unsuru; “bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması”dır. Oysa 765 sayılı TCK’nın 547. maddesindeki suçun maddi unsuru ise; “itidal ve muvazene haricinde veya çirkin ve ayıp görünen sair herhangi bir hal ile başkasını alenen incitme veya huzur ve rahatını ihlal etme”dir. Ayrıca 5237 sayılı TCK’nın 123. maddesindeki suçun cezası olarak üç aydan bir yıla kadar hapis cezası kabul edilmiş ve suçun kovuşturulması ise şikayete bağlı tutulmuştur. Buna karşılık, 765 sayılı TCK’nın 547. maddesindeki suçu için cezai yaptırım olarak onbeş güne kadar hafif hapis veya hafif para cezası öngörülmekte ve suçun kovuşturulması da re’sen idi2.