Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İnternet Yoluyla Haksız Rekabet

Unfair Competition Through Internet

Barış BIDIK

Sınırların kalktığı dünyada, bu sürecin lokomotif unsurunun bilişim araçları ve paralelinde gelişen ticari hayat olduğu göz önüne alındığında, şirketlerin de bu rekabetçi süreçten uzak kalmayarak iş yapma biçimlerini elektronik ortama taşımaları hayati öneme sahiptir. Ticari işlemlerin ve ekonomik hayatın yürütülmesine dair sonsuz imkanlar sunan bilişim ağları ve bu ağların en yaygını olan İnternet ağı, haksız rekabet fiillerinin de gerçekleştirilmesine uygun bir zemin haline gelmiştir. Bilişim ağları (network) ile iletişimin hakim olduğu günümüz dünyasında ağ üzerinden gerçekleşebilecek haksız rekabet fiillerinin önlenmesi gerektiği düşüncesiyle, bu konudaki temel ilkeler TTK ile de belirlenmiştir.

Bu çalışmamızda, genel olarak haksız rekabet kavramını; haksız rekabetin internet yoluyla ne şekilde gerçekleştirilebileceğini; sanal dünya ile gerçek dünyada ortaya çıkabilecek haksız rekabet teşkil eden durumların benzer ve farklı yönlerini ve internet yoluyla gerçekleştirilebilecek haksız rekabet durumlarını ele alacağız.

Rekabet, Haksız Rekabet, İnternet, Alan Adı, Spaming, Linking, Banner, Google Adwords, Framing, Metatagging.

In a World where borders are removed and considering that the driving force of this process is informatics and developing business life parallelly, it is essential for the companies to bring their business into electronic media without putting a distance to this competitive process. Information networks and the most popular of these networks internet which are offering infinite possibilities for sustainability of business operations and progress of economic life has also became a suitable ground to realize activities of unfair competition. In our world where communication via information networks dominates our lives, the principals to prevent unfair competition which can be realized over networks is governed with Turkish Commercial Code.

In our work, we will discuss the concept of unfair competition; how unfair competition can be realized through internet; the similar and different aspects of situations which constitute unfair competition in cyber space and real world and unfair competition situations which can be realized through internet.

Competition, Unfair Competition, Internet, Domain Name, Spamming, Linking, Banner, Google Adwords, Framing, Metatagging.

I. Haksız Rekabet Kavramı

Haksız rekabet; rekabet hakkının kötüye kullanım hallerinden birini teşkil etmektedir.

Haksız rekabete ilişkin hükümler; hukuk sistemimizde, Borçlar Kanununun 57 vd.’nda; TTK m.54 vd.’nda; 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda yer almaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı, bütün katılanların lehine dürüst ve bozulmamış rekabetin temin edilmesidir" ifadesi yer almaktadır.