Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Danıştay’ın, İhalelerde Aşırı Düşük Sorgulamayla İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararları ve Sonuçları

Council of State’s Motions for Stay of Execution Regarding Abnormally Low Tenders and Their Results

Yasin Özkan

6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesinde aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ile ilgili değişikliğe gidimli; 07.06.2014 tarihinde, Kanunda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla, aşırı düşük sorgulama ile ilgili Uygulama Yönetmelikleri ve ihale dokümanlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle, ilgili Kanun’un Kamu İhale Kurumuna (KİK) verdiği yetki kapsamında ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre düzenleme çalışması yapmadığı ve idarelerin kendi kararları ile aşırı düşük sorgulama yapma/yapmama kararı ile sınır değerin altındaki isteklilerin değerlendirme dışı kalmasına ilişkin karar almasının hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle, yönetmeliklerin ilgili maddelerinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Aşırı Düşük Sorgulama, Yapım İşleri İhaleleri, Hizmet Alımı İhaleleri, Danıştay 13. Dairesi, Kamu İhale Kurumu, Yürütmeyi Durdurma Kararı.

With the Law Amending the Legislative Decree on the Organization and Duties of the Ministry of Family and Social Policies and Certain Laws and Legislative Decrees numbered 6518, amendments have been made to Article 38 of Law 4734 regarding the querying of abnormally low tenders; and on 07 June 2014, in order to comply with this, amendments have been made to the Governing Regulations about abnormally low tenders and procurement documents. Due to no regulations are put in place with the mentioned amendments, in the context of the authority given to the Public Procurement Authority by the mentioned law, depending on the type, quality and the approximate cost and the procurement method of the piece of business subject to the procurement and the authority of administrative bodies to query abnormally low tenders and decide to leave bidders out of assessment due to being under the limit being a contradiction to law it is ruled by the Council of State that the related articles in the by-laws will be given a stay of execution.

Abnormally Low Tender, Procurement of Construction Works, Service Procurements, Council of State Department 13, Public Procurement Authority, Stay of Execution.

I. GİRİŞ

6518 sayılı Torba Kanunla,1 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesinde aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ile ilgili değişikliğe gidilmiş, Kanunda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla aşırı düşük sorgulama yapılması/yapılmaması ile ilgili Uygulama Yönetmelikleri ve eki ihale dokümanlarında değişiklikler2 yapılmış ve bu değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişikliklerle, ilgili Kanun’un Kamu İhale Kurumuna (KİK) verdiği yetki kapsamında ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre düzenleme çalışması yapmadığı ve idarelerin kendi kararları ile aşırı düşük sorgulama yapma/yapmama kararı ile sınır değerin altındaki isteklilerin değerlendirme dışı kalmasına ilişkin karar almasının hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle, yönetmeliklerin ilgili maddelerinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Aşağıda Danıştay 13. Dairesi tarafından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “aşırı düşük sorgulama” hakkında verdiği kararların ayrıntıları ile KİK ve idareler tarafından kararlar sonrası yapılacak işlemler üzerinde durulmuştur.

II. TORBA KANUN VE İKİNCİL MEVZUATTA GETİRİLEN DÜZENLEMELER

6518 sayılı Kanunla, 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesinde aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ile ilgili değişikliğe gidilmiş, Kanunda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla da Uygulama Yönetmelikleri, yönetmelik eklerindeki ihale dokümanları ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmış, bu değişiklikler 07.06.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.3