Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Turizm Hukukunda, Paket Turlarda Seyahat Acentesinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Civil and Criminal Liability of Travel Agency on Package Tours in Tourism Law

Fehmi Şener Gülseren

Son yıllarda, büyük gelişme gösteren “paket tur” organizasyonları, beraberinde birçok hukuki problemleri de birlikte getirmektedir. Turizm Hukuku mevzuatında, bu problemlere nasıl çözümler getirilmesi gerektiği ise sürekli araştırılan bir konudur.

Bu çalışmamızda, “paket tur” ve “seyahat acentesi” kavramlarının hukuken ne anlama geldiği, paket tur gezilerinin yasal niteliği ve paket turlarda acentenin yasal sorumlulukları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda, ayrıca bu yıl yürürlüğe giren yeni “Paket Tur Yönetmeliği” hakkında kısa analizler yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise, ortaya çıkan ihtilafların çözümü açısından alınması gereken yasal önlemler üzerine hukuki görüşlere yer verilmiştir.

Paket Tur, Seyahat Acentesi, Hukuki Sorumluluk.

In recent years, “package tour” organization showing great improvement brings many legal problems with. How these problems would be solved is a constant issue in Tourism Law.

In this study, what “package tour” and “travel agency” concepts mean legally, legal status of package tour round trips and legal responsibility of the agency in package tours have been examined. Brief analyzes on “Package Tour Regulation” which was enacted this year is given in our study. In the conclusion part as to, legal opinions on legal measures should be taken to solve the conflicts is mentioned.

Package Tour, Travel Agency, Legal Liability.

I. GİRİŞ

Turizmde gittikçe gelişen “paket tur” organizasyonları, artık birçok insan tarafından tercih edilmektedir. Özellikle günümüzde yoğun bir çalışma ortamı içinde yaşayan kişiler, kısa tatil dönemlerinin daha profesyonel bir biçimde organize edilmesinden yanadır. Bu nedenle tüketiciler, seyahatlerini kendileri planlamak yerine, uzman seyahat acenteleri tarafından düzenlenen ve bir paket halinde sunulan turları, gittikçe daha fazla tercih etmektedir.

Profesyonel kuruluşlar tarafından düzenlenen bu tip seyahatler, pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir. Çoğu insan tarafından bir grup içinde gezmek sosyal ilişkiler kurmayı kolaylaştırmakta ve seyahatin zevkini arttırmaktadır. Yine, önceden planlanan ve kişileri, ayrıca gezi planlarına kafa yorma külfetinden kurtaran bu turlar, daha fazla zaman kazandırmaktadır. Keza bu tür turların, bireysel gezilere oranla daha ekonomik olduğu da yadsınamaz.

Ülkemizde son yıllarda büyük bir gelişme gösteren sektörlerin başında turizm gelmektedir. Gerek yurt içi ve yurt dışı gezilere artan rağbet gerek sayıları hızla artan turizm işletmeleri dolayısıyla kitlesel seyahat faaliyetleri küçümsenemeyecek durumdadır.