Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İdari Yargıda Süreler Hakkında Bir Soru

Aslı TORAGANLI


İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen süreler hakkında genel esasların düzenlendiği 8. maddede, sürelerin son gününün haftasonu tatiline ya da resmi tatile rastlaması durumunda, sürenin tatilin bittiği ilk çalışma gününe kadar uzadığı belirtilmektedir. Anılan düzenlemede sürelerle ilgili genel esaslar belirlenirken sınırlayıcı bir hüküm getirilmemiş ise, başka bir deyişle düzenleme yalnızca belli süre ya da sürelere teşmil edilmemişse, bu takdirde idari başvuruya verilen yanıtın süresinin hesaplanmasında da genel esasların geçerli olduğunun kabul edilmesi gerekecektir. Böyle bir yorum kabul edilirse, idarenin idari başvuruya yanıt verme süresinin son gününün tatile rastlaması durumunda idarenin yanıt verme süresi, tatilin bittiği günü izleyen ilk çalışma gününe kadar uzaması gerektiği söylenecektir. Bu durum, dava açma süresi ile doğrudan ilgili olduğundan ayrıca önem arz etmektedir.

Süre, İdari Başvuru, Hak Arama Özgürlüğü, Dava Açma Süreleri, İdari Yargı.

I. GİRİŞ

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan ve idarenin idari başvuruya yanıt verme süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 30 gün B) 45 gün C) 6 ay D) 60 gün E) 15 gün

Yukarıda yer alan ve belki de hukuk fakültelerinde idari yargı derslerinde ya da idari yargı hakimlik sınavında sorulmuş bu sorunun yanıtı kanımızca bir duraksama yaşanmadan 60 gün olarak işaretlenecektir. Nitekim bilindiği gibi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK’un) “İdari Makamların Sükutu” kenar başlıklı 10. maddesinde, ilgililerin haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri ve bu başvuruya idarece altmış gün içinde bir yanıt verilmezse başvurunun reddedilmiş sayılacağı ve nihayet ilgililerin altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı biçimde “Üst Makamlara Başvuru” kenar başlıklı 11. maddede de ilgililerin idari dava açmadan önce dava konusu edilecek işlemin geri alınması, kaldırılması ya da yeni bir işlem tesis edilmesi amaçlarıyla yaptıkları idari başvurulara idarenin yanıt verme süresi altmış gün olarak belirlenmiştir.