Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kat Mülkiyeti Kanununda Yapılan Değişiklikler

Türker Tok

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak inceleme konusu yapılmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanunu, Toplu Yapı, Kat Malikleri Kurulu.

23/06/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”la çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Kanun, 28 Kasım 2007 tarihli ve 26714 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hazırlanırken tek parsel, tek yapı düşüncesinden hareket edilmiştir. Kırsal kesimden şehirlere yönelik göçün hızla artması, şehir nüfusunun çok kısa sürede büyük artışlar kaydetmesi, gecekondulaşmanın yanında parseller üzerindeki yapıların çok sayıda bağımsız bölümü içeren büyük bloklara dönüşmesi ve bazen de aynı parselde, ortak alt yapı, yer ve tesislere sahip birden çok blok yapının yer alması sonucunu doğurmuştur. 634 sayılı Kanun hazırlanırken öngörülememiş olan bu durum, özellikle yönetim ve ortak giderlere katılım konusunda sorunlar ortaya çıkarmıştır. Yasakoyucu, bu sorunlara bir çözüm getirmek amacıyla, 13/4/1983 tarihli ve 2814 sayılı Kanunla, Kat Mülkiyeti Kanununa “Birden Çok Yapılarda Uygulanacak Özel Hükümler” başlığı altında ek 3’üncü maddeyi eklemiştir.

“Toplu yapı ” uygulamasının yaygınlaşması ile birlikte, “bir arsa üzerindeki birden çok yapı”ya ilişkin getirilen hüküm de yetersiz kalmıştır. Toplu yapılar da, zorunlu olarak kamuya bırakılmış yol, park, ortak yer ve tesisleri olan birden çok yapının farklı parseller üzerinde inşa edilmesi sonucunu doğurmuştur. Tek parsel esasına göre düzenlenmiş bulunan kat mülkiyeti rejimi, farklı parseller üzerinde inşa edilmiş, ortak yer, tesis ve birbirleriyle bağlantılı, sayıları yüzleri, bazen binleri bulan bağımsız bölümün mülkiyet, yönetim, ortak gider gibi konularda ortaya çıkardığı sorunlara cevap verecek çözümleri içermemekteydi.