Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Barter Şirketleri, Üyelik İlişkisi Sebebiyle, Üyelerinin Borçlarından Dolayı Haciz İhbarnameleriyle Sorumlu Tutulabilir mi?

Can Barter Companies Deem Responsible from the Attachment Notifications of its Members Debts Due to Membership Relation?

Mehmet SARI

Barter şirketleri, üyelerine para kullanmadan veya kısmen kullanarak mal veya hizmet alış verişi imkânı verirler. Ülkemizde faaliyet gösteren çok sayıda barter şirketi var ise de henüz mevzuatımızda barter sistemi ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durum, bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.

Bu çalışmada, barter şirketlerinin, üyelik ilişkisi sebebiyle, üyelerinin alacaklılarına karşı haciz ihbarnameleriyle sorumlu olup olmadıkları incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle üyenin üyelik ilişkisi sebebiyle barter şirketinden bir hakkının veya alacağının doğup doğmadığı üzerinde durulmuştur. Daha sonra, barter şirketinin, üyesiyle barter sistemiyle doğrudan alışveriş yapması; üyenin barter ortak pazarından talep hakkı olması ve nihayet barter şirketi üyesinin borcunun yapılandırması hallerinde, barter şirketinin, üyesinin borcundan dolayı alacaklılarına karşı sorumlu olup olmadığı üzerinde durulmuş ve soruna ışık tutan güncel yargı kararları da paylaşılmıştır.

Barter, Barter Şirketi, Barter Üyesi, Barter Ortak Pazarı, Borç Yapılandırma, Haciz İhbarnamesi, Kredilendirme, Mal veya Hizmet Alışverişi, Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacak, Takas, Tellallık.

Barter companies enable his members to exchange goods and services without our partly using money. Although there are so many barter companies working in our country, there isn’t any arrangement regulating the barter system in our legislation yet. This situation also brings some problems together.

In this study, it is reviewed that if barter companies are responsible for the attachment notifications against its members creditors due to its membership relation. Accordingly, if the member has a claim right from the barter company due to its membership relation is emphasized firstly. Then direct trade between barter company and member through the barter system, member’s right to claim from the barter common market and finally in case when the barter company member’s debt restructured, is barter company responsible for the debts to its creditors is discussed and actual court decisions is shared to shed light on the issue.

Barter, Barter Company, Barter Member, Barter Common Market, Debt Restructuring, Attachment Notification, Credit Facility, Good and Service Exchange, Claims in Third Parties, Brokerage.

1. GİRİŞ

Barter, İngilizce kökenli bir kelime olup takas anlamına gelmektedir1. Takas ise Sözlükte, tarafların sahip oldukları varlıkları veya yükümlülükleri, diğer tarafın sahip olduğu varlıkları veya yükümlülükleri ile değiştirmesine dayanan finansal sözleşme olarak tanımlanmaktadır2.

Mal veya hizmet değiş tokuşu ticaret yapmanın bilinen en eski yolu olup para tedavüle sokulana kadar ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmıştır. Paranın halen en geçerli akçe olduğunda kuşku yok ise de; günümüz ihtiyaçları, alternatif finansman tekniklerini bir kere daha gündeme getirmiş gözükmektedir.

Barter, para kullanmadan veya kısmen kullanarak alışveriş imkânı sağlamasından dolayı alternatif bir finansman tekniğidir. Çünkü barter sisteminde, mal veya hizmet alımında para yerine mal ya da hizmet ödenmektedir. Bir şirketin satın aldığı malın veya hizmetin bedelini, kendi ürettiği mallarla veya hizmetlerle ödemesi şüphesiz son derece cazip bir seçenektir.