Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Cevap ve Düzeltme Hakkı

Coşkun Ongun

Basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin yalan, yanlış ya da eksik olması durumunda hakkında haber yapılan özel ya da tüzel kişiye, cevap ve düzeltme hakkı tanınmıştır. Anayasa ile güvence altına alınan bu hakkın kullanımı çeşitli kanunlarca değişik düzenlemelere tabi tutulmuştur. Yazıda bu konuyla birlikte kişilik haklarının basın yoluyla ihlali durumunda başvurulacak hukuki yollar ele alınmıştır.

Cevap ve düzeltme hakkı, Kişilik hakları, Kişilik haklarının basın yoluyla ihlali, Düzeltme metni, İnternet üzerinden yapılan yayınlar, Kişiliğin korunması davaları.

1- Yazılı Basın Açısından Cevap ve Düzeltme Hakkı

Cevap ve düzeltme hakkı dayanağını doğrudan Anayasadan alan bir haktır. Konu Anayasanın madde 32. maddesinde, “Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.” olarak düzenlenmiştir.

Cevap ve düzeltmeye karar verecek yargılama makamının kararını kaç gün içinde vereceği hükmünü dahi belirleyen, Anayasa düzenlemesi, bu hakkın yasa koyucu tarafından ne derece önemsendiğini göstermektedir.