Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Başkasının Yerine Sınava Girme Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu ile Diğer Özel Kanunlardaki Karşılığı

The Provision of the Act of Taking the Exam Substituting Someone in Turkish Penal Code and in Other Special Codes

Halil ÇIĞLI

Çalışmayla, uygulamada farklılıkların olduğu başkasının yerine sınava girme eylemi, sınavı düzenleyen kurumlara göre ele alınmış ve suç vasıflandırmaları da bu kurumlar ve özel kanunları dikkate alınarak yapılmıştır.

Başkasının Yerine Sınava Girme, Cevap Kâğıdı, Aday Yoklama Listesi, Özel Kanun.

In this study, the act of taking the exam substituting someone which has distinctions in the practice is dealt with respect to the institutions arranging the exam and the offense classifications is made by taking into consideration these institutions and their special codes.

Entering the Exam Substituting Someone, Answer Sheet, Candidate Attendance List, Special Code.

GİRİŞ

Çalışmamızda, daha önce pek kaleme alınmamış, müphem bir konu Yargıtay kararları ışığında ele alınmıştır. Çalışmayla, Yargıtay’ın yerleşik kararlarına yer verilmek suretiyle bu konuda uygulamadaki farklılıkların da giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, özellikle sahtecilik suçlarının temyiz denetimini yapmakta olan Yargıtay 11. Ceza Dairesinin kararlarına yer verilmiş olup, ilgili her konu için Dairenin kabulünü göstermek adına birden fazla karar eklenmiştir.

Çalışmanın en önemli vurgusu, 03.03.2011 tarihinde Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, Başkanlık tarafından düzenlenen sınavlarda yapılan usulsüzlüklere ilişkin getirmiş olduğu hükümlere değinmek olmuştur. Çalışma, bu özel Kanun dikkate alınarak birkaç başlık altında ele alınmıştır.

A. GENEL OLARAK

Başkasının yerine sınava girmenin karşılığında sınavın geçersiz sayılması şeklinde idari yaptırımlar öngörüldüğü gibi bu eylemin adli sonuçları da olabilmektedir. Çalışmamızda, başkasının yerine sınava girmenin ve başkasını kendi yerine sınava sokmanın adli sonuçlarına değinilecektir. Çalışmanın anlaşılabilir olabilmesi açısından 3 ana başlık ve bu ana başlıklara bağlı alt başlıklar altında incelenmesi uygun görülmüştür.