Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kamu İhale Kanununa Tabi İhalelerde Teklif Dosyası, Teklif Mektubu ve Geçici Teminat

Mesut Ertanhan

Kamu İhale Kanununa tabi ihalelerde, teklif dosyasının hazırlanması, teklif mektubu ve geçici teminat konusunda ayrıntılı düzenleme getirilmiş; ihalelere katılacak isteklilerin uyması gerekli şekli (usulü) ve esas (maddi) bazı kurallar belirtilmiştir. Teklif dosyası, teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin belgelerin ve bu belgelerde yer alması gereken bilgilerin herhangi birindeki eksiklik, ihale komisyonlarınca doğrudan isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınmamasına sebep olmaktadır.

İhale, Teklif Dosyası, Teklif Zarfı, Geçici Teminat, İhale Komisyonu, Ön Yeterlilik, Malî Teklif, Teknik Teklif, Teklif Mektubu.

A- Teklif Dosyası

Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere, ihale ye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Bu zarfa teklif dosyası veya teklif zarfı denebilir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir (Kamu İhale Kanunu m. 30). Teklif zarfının sayılan hususlardan birini taşımaması halinde, isteklinin teklifi doğrudan değerlendirme dışı bırakılır.

Özellikle uygulamada teklif zarfları nın imzasız ve kaşesiz olarak sunulduğu sıklıkla görülmektedir. Bu halde teklifler değerlendirme dışı bırakılmakta1; bilgi tamamlatılması yoluna gidilememektedir. Zira teklif zarfları açılmadan önce ihale komisyonu huzurunda firma temsilcisi hazır bulunsa da oradaki eksikliklerin tamamlatılması yoluna gidilemez; imza tamamlattırılması yapılamaz2. Yalnız teklif zarfının mühürlenmesinden kastedilen şey istekliye ait kaşenin basılmasıdır3. Kanaatimizce kaşe basılmayıp, kaşede esas olarak yer alan firma veya gerçek kişi tacire ait ad ve ticaret unvanının yazılması da yeterlidir.

Teklif zarfının içinde yer alan teklif mektubu ayrı bir zarf içine konulmaz. Şayet ayrı bir zarf içine konulmuş olsa bile, zarf üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, teklifin ait olduğu işin ve idarenin açık adresinin yazılmasına gerek yoktur. Zira Kanunda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır (bkz. KİK m. 30). Hatta teklif mektubu zarfının üzerine hiçbir şey yazılmasa da durum değişmez. Nitekim Kamu İhale Kurulu bir kararında teklif mektubunun teklif zarfının içinde ayrı bir zarf içinde sunulması durumunda bu zarfın da açılması gerektiğini belirtmiştir4.