Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde İşveren Eğitiminin Önemi

The Importance of Employer’s Education in Prevention of Occupational Accidents and Occupational Diseases

Sami NARTER

Mevzuatımıza göre, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve uygulanması yükümlülüğü öncelikle işverenlere aittir. Bu önlemlerin maliyeti işveren tarafından karşılanacaktır. İşveren masrafları karşılamıyorsa, önlemler için gerekli malzemeler sağlanamaz ve çalışanlar ne kadar isteseler de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyamazlar. İşverenler iş sağlığı ve güvenliği hakkında her şeyi bilmemelerine rağmen mevzuatımızda eğitimler sadece işçileri kapsamaktadır. Üretim maliyetini düşürmek isteyen işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de almayarak yükümlülüklerini ihlal etmeleri yetersiz bilgiden kaynaklanmaktadır. İşverenlere gerekli eğitim verilerek iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesindeki önemini kavramaları sağlanmalıdır. Ayrıca, önlemlerin maliyetinin iş kazası veya meslek hastalığı sonrası kayıplara göre çok ucuz olduğu konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Bu nedenle öncelikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda olmak üzere mevzuatta işveren eğitimine yönelik düzenleme yapılması gerekir. Bu düzenleme ile işveren eğitimi de çalışan eğitimi gibi zorunlu hale getirilmelidir. Tüzel kişi işverenlerde yönetim kurulu başkanı ve iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu bir üyenin eğitime katılması zorunlu olmalıdır. Bu konuda 6331 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda birbirine uyumlu düzenleme yapılmalıdır. Eğitimler; şahıs, tüzel kişi, özel sektör, kamu sektörü işverenleri dahil olmak üzere tüm işverenleri kapsamalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği, İşverenin Yükümlülüğü, İş Kazası ve Meslek Hastalığı, İşverenin Eğitimi, İşveren İçin Hapis Cezası.

According to our legislation, employers are primarily responsible for taking and implementing occupational health and safety measures at workplaces. The cost of these measures will be borne by the employer. If the employer does not cover the costs, the necessary materials for the measures cannot be provided and the employees cannot comply with the occupational health and safety rules, no matter how much they want to. Although employers do not know everything about occupational health and safety, trainings in our legislation only cover workers. It is due to insufficient information that employers who want to reduce production costs violate their obligations by not taking occupational health and safety measures. Employers should be provided with the necessary training to understand the importance of occupational health and safety measures in preventing work accidents and occupational diseases. They should also be informed that the cost of the measures is very cheap compared to losses after work accident or occupational disease. For this reason, it is necessary to make arrangements for employer training in the legislation, primarily in the Occupational Health and Safety Law No. 6331. With this regulation, employer training should be made compulsory like employee training. In legal entity employers, it should be mandatory for the chairman of the board of directors and a member responsible for occupational health and safety to participate in the training. In this regard, harmonious arrangements should be made in the Law No. 6331 and the Turkish Commercial Code No. 6102. Trainings; It should cover all employers, including individuals, legal entities, private sector, public sector employers.

Occupational Health and Safety, Employer’s Liability, Work Accident and Occupational Disease, Employer’s Training, Imprisonment for the Employer.

Giriş

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması veya eksik olması nedeniyle iş kazaları ve meslek hastalıkları ortaya çıkmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının çoğu önlenebilir niteliktedir. Son yıllarda ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerindeki eksiklikler nedeniyle büyük iş kazaları meydana gelmiştir. Ayrıca, her gün ölümlü veya yaralanmalı iş kazaları veya meslek hastalıkları yaşanmaktadır.

Her iş kazası veya meslek hastalığı hem çalışana ve ailesine hem de topluma büyük zarar vermektedir. Ödenmek zorunda kalınan maddi ve manevi zarar çok yüksek olmaktadır. Ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu çalışanlarda ortaya çıkan maluliyetler nedeniyle toplumda hastalıklı bir yapı gelişmekte ve meslek hastalıkları nedeniyle toplumun genel sağlığı da tehdit altında kalmaktadır.

Yürürlükteki mevzuatımıza göre işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü öncelikle işverenler üzerindedir. Çalışanlar da iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun davranmakla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini hayata geçirmek için gerekli harcamalar işveren tarafından yapılacaktır. Eğer işveren gerekli harcamayı yapmazsa iş sağlığı ve güvenliği önlemleri için gerekli malzeme, araç-gereç temin edilemeyecek ve dolayısıyla çalışanlar ne kadar kurallara uymak isterlerse istesinler uyamayacaklardır. Uygulamada çok büyük oranda bu tür durumlar gerçekleşmektedir.