Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Sarkıntılık Fiilinin Ayırt Edilmesi Sorunu

The Problem of Distinguishing the Act of Sexual Importunity in Offences Against Sexual Integrity

Recep KAHRAMAN

Devamlılık içermeyen cinsel davranışın vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi, sarkıntılık olarak ifade edilmektedir. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde cinsel saldırı veya cinsel istismar suçlarından dolayı verilecek ceza indirilmektedir. Sarkıntılık fiilinin ceza normunda düzenlenmesiyle birlikte, fiilin sarkıntılık düzeyini aşıp aşmadığının somut olayda tespiti oldukça önem kazanmıştır. Gerçekleştirilen cinsel davranışın belirlenmesinde farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Sarkıntılık düzeyinin belirlenmesine yönelik ölçüt geliştirilmeye çalışılmaktadır. Sarkıntılık fiilinde cinsel davranış, zamansal açıdan farklı nitelendirilmelidir. Devamlılığı olmayan cinsel davranış, mağdurun cinsel dokunulmazlığını yoğun şekilde ihlal etmemektedir. Cinsel davranışın devamlılığının bulunmaması; hareketin ani olması, kesik olması, geçici olması, ısrarlı olmaması, bütünlük oluşturmaması şeklinde yorumlanabilmektedir. Ancak sarkıntılık fiilinde cinsel davranış, mağdur üzerindeki etkisine göre değerlendirilmemelidir. Hareketin hafif olması, yüzeysel olması, ağır olmaması, önemsiz olması gibi kriterler sarkıntılık fiilindeki cinsel davranışı karşılamaktan uzaktır. Somut olayda, cinsel davranışın kısa süreli olmasından dolayı davranışın sarkıntılık fiilini oluşturup oluşturmadığı konusunda çelişkiler yaşanabilmektedir. Fiilin devamlı olup olmadığı konusunda mevcut olan şüphenin kesinlikle sanık lehine değerlendirilmesi gerekmektedir.

Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Sarkıntılık, Cinsel Davranış, Cinsel Dokunulmazlık.

Violation of physical integrity by non-continuous sexual behavior is expressed as the act of sexual importunity. If it remains at the level of sexual importunity, the penalty for sexual assault or sexual abuse is reduced. With the regulation of the act of sexual importunity in the penal norm, it has become very important to determine whether the act exceeds the level of sexual importunity in the concrete case. Different evaluations are made in determining sexual behavior. An attempt is being made to develop a criterion for determining the level of sexual importunity. The sexual behavior in the act of sexual importunity should be characterized differently in terms of time. Discontinuous sexual behavior violates the victim’s sexual integrity for a short time. The lack of continuity of sexual behavior; it can be interpreted as the movement being sudden, interrupted, temporary; not persistent, not forming integrity. However, sexual behavior in the act of sexual importunity should not be evaluated according to its effect on the victim. Criterions such as being light, being superficial, being insignificant; not heavy are far from meeting the sexual behavior in the act of sexual importunity. In the concrete case, since the sexual behavior is short-lived, there may be contradictions about whether the behavior constitutes the act of sexual importunity. The existing doubt about whether the act is continuous or not should definitely be interpreted in favor of the defendant.

Sexual Assault, Sexual Abuse, Sexual Importunity, Sexual Behavior, Sexual Integrity.

Giriş

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) İkinci Kitabının İkinci Kısmında Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı Altıncı Bölümünde cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçları düzenlenmek suretiyle bireyin cinsel dokunulmazlığı korunmuş olmaktadır.1

TCK’da 6545 sayılı Kanun değişikliği ile 102’nci maddede yer alan cinsel saldırı ve 103’üncü maddede yer alan cinsel istismar suçlarına sarkıntılık fiili eklenmiştir. Söz konusu düzenlemenin yapılmasıyla birlikte sarkıntılık fiilinin, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamada tartışmalar yaşanmaya başlamıştır. Tartışmaların temel nedeni ise somut olayda gerçekleştirilen cinsel davranışın, sarkıntılık fiilini oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi sorunundan kaynaklanmaktadır.

Benzer çalışmalarda, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçları kapsamında sarkıntılık fiilinin tüm unsurlarına genel olarak değinilmiş olmasına rağmen, sarkıntılık fiilinde cinsel davranışının ne olması gerektiği kapsamlı olarak çalışılmamıştır. Bu nedenle çalışmanın amacı, sarkıntılık fiilinde cinsel davranışın ne olması gerektiğinin belirlenmesine katkı sağlamaktır. Çalışmanın amacına katkı sağlamayacağı düşünüldüğünden ve daha önce çalışılmış olduğundan suçla korunan hukuki yarar ile suçun maddi-manevi unsurları çalışmada yer almamaktadır. Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında yer alan sarkıntılık fiilinin özelliğinin incelendiği, ilgili suç tipinin ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku bakımından temel tartışma konularının ele alındığı bu çalışmada, sarkıntılık fiilinin özelliği açıklanmakta ve mevcut kanuni düzenleme ile doktrin ve yargı kararları açısından fiilin uygulamaya nasıl yansıdığı değerlendirilmektedir. Doktrinde ve yargı kararlarında sarkıntılık fiilinde cinsel davranışın belirlenmesine ilişkin olarak kullanılan ölçütler de tartışılmıştır.