Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Tehdit Suçu

Threat Crime in Turkish Criminal Code Numbered 5237

Irmak KORUCULU

Tehdit suçu, 5237 sayılı TCK m.106’da hürriyete karşı suçlar içerisinde düzenlenmiştir. Bu suç, Kanun’da düzenlenen birçok suçun unsurunu veya nitelikli halini oluşturmaktadır. Ancak kanun koyucu hürriyet aleyhine işlenen fiillerin cezasız kalmasının önüne geçmek amacıyla tehdit suçunu bağımsız bir suç olarak da düzenlemiştir. Bu suç tamamlayıcı nitelikte bir suç olup unsurunu veya nitelikli halini oluşturduğu başka bir suçun oluşması halinde faile ayrıca tehdit suçu nedeniyle ceza verilmeyecektir. Bu çalışmada Türk ceza hukukunda tehdit suçuna ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Suçun maddi ve manevi unsurlarına değinilecek, nitelikli halleri açıklanacak ve hukuka aykırılık ve kusurluluğa ilişkin olarak bu suçta özellik gösteren hallere değinilerek öneriler sunulacaktır. Çalışmanın devamında suçun özel görünüş şekilleri ile yaptırım ve muhakeme hususları açıklanacaktır.

Tehdit Suçu, Hürriyete Karşı Suçlar, Suç, Ceza, Hürriyet.

The crime of threat is regulated within the crimes against liberty in article 106 of the Turkish Criminal Code numbered 5237. This crime constitutes the element or qualified version of many crimes regulated in the law. However, the legislator has regulated the threat crime as an independent crime to prevent impunity for the acts committed against freedom. This crime is a complementary crime and if another crime of which it is a component or qualified form occurs, the perpetrator will not be punished for the crime of threatening. In this study, explanations about the threat crime in Turkish criminal law will be given. The material (actus reus) and moral elements (mens rea) of the crime will be mentioned, the qualified situations will be explained, and suggestions will be presented regarding the illegality and culpability by referring to the situations that are characteristic of this crime. In the continuation of the study, the special appearance of the crime and the issues of sanction and judgment will be explained.

Threat Crime, Crimes Against Liberty, Crime, Punishment, Liberty.

Giriş

Tehdit suçu hem 765 sayılı TCK hem de 5237 sayılı TCK’da, kişi hürriyetinin ve kişinin karar verebilme iradesinin tam anlamıyla korunabilmesi için tamamlayıcı bir hüküm niteliğinde düzenlenmiştir.1 Kanun koyucunun amacı hürriyet aleyhine işlenen fiillerin cezasız kalmasının önüne geçmektir.2 Tehdit suçu, 5237 sayılı TCK m.106’da düzenlenmiştir. Buna göre;

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;