Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Karşısında Kişisel Verilerle İlgili Suçların Değerlendirilmesi

Evaluation of Offences Related to Personal Data Regarding the Legality of Crime and Punishment Rule

Mustafa ALBAYRAK

Tanımı yapılmayan, son otuz yıldır önemi nedeniyle gündemde olan ve Türk Ceza Kanununda suçlara konu olan “kişisel veri” teriminden ne anlaşılması gerekir. Tanımı yapılmayan ve sınırları çizilmeyen bir konuda suç düzenlemesinin suçta ve cezada kanunilik ve belirlilik ilkesi çerçevesinde tartışılması gerekir. İşte bu yazıda kişisel verilerin neler olabileceği üzerinde durulacak; bilimsel görüşler ve yargısal kararlardan hareketle, nelerin kişisel veri olabileceği konusunda bir sonuca varılmaya çalışılacaktır.

Kişisel Veriler, Kişisel Bilgiler, Suçta ve Cezada Kanunilik ve Belirlilik.

What should be understood by the term “personal data” subject to offences in the Turkish Penal Code and which is on the agenda in last thirty years due to its importance but not defined? Criminal regulation in a subject which is not defined and confined should be discussed in the context of legality and certainty in crime and punishment rule. In this study it will be emphasized what could be the personal data and tried to reach a conclusion on it with reference to scientific opinions and case law.

Personal Data, Personal Details, Legality and Certainty of Crime and Punishment.

GİRİŞ

Asrımızda, bilgi ve iletişim teknolojisinin hızlı gelişmesi ile birlikte kişilerle ilgili bilgiler çok kısa sürede yayılarak paylaşılır hale gelmiştir. Bu bilgilerin sınırsızca ve sorumsuzca kullanılması ile de kişiler büyük zararlara uğramaktadır. Bu kullanımdan dolayı bireyin, hem kamu otoritelerine karşı korunması hem de özel kişilere ve kuruluşlara karşı korunması gerekmektedir.

Kişisel verilerin korunması hakkı, temel insan hakları ve özgürlükleri arasında yer almakta olup, insanın şahsiyetinin korunması, hukuk devleti ilkesi ve demokrasinin derinlik kazanması acısından hayati öneme sahiptir. Kişisel veriler dâhil, özel hayatın anayasal güvence ile koruma altına alınmasında temel amaç, insan kişiliğinin serbestçe gelişmesine imkân vermek, kişiye kendisi ve yakınları ile baş başa kalabileceği, devlet veya başkaları tarafından rahatsız edilemeyeceği özerk bir alan sağlamaktır

Kişisel verilerin korunması hakkı, demokratikleşme alanında mesafe alma çabaları, etkin kişisel veri koruma ortamının bulunmamasının uluslararası alanda bilgi değişiminde ortaya çıkardığı sorunlar, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde hazırlanan ilerleme raporlarında sürekli eleştiri konusu yapılması gibi nedenlerle Türkiye’nin uzun yıllardır gündeminde bulunan bir konudur.