Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Gizli Ayıbın İhbarı ve İhbar Vakıasının İspatı

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Gizli Ayıp Kavramı

Gizli ayıp kavramı ne mülga 4077 Sayılı TKHK’da ne de hâlen yürürlükte bulunan 6502 Sayılı TKHK’da tanımlanmıştır.

6098 Sayılı TBK m.223’te açık ve gizli ayıpların ihbarına ilişkin şu hükümler yer almaktadır:

“Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır.

Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.”1

Hükümdeki ifadeden, gizli ayıp kavramının, “satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak” ayıp şeklinde tanımlandığını görmekteyiz.

Kanaatimizce gizli ayıp kavramını şöyle tanılamak mümkün: Gizli ayıp; ilk bakışta fark edilemeyen, ancak sonradan yapılacak detaylı bir incelemeyle, veyahut malın kullanmasıyla, zamanla2 ortaya çıkan ayıplardır.3 Aracın ön kaputu ile diğer kısımları arasındaki boya kalınlığının farklı olması, gizli ayıba verilebilecek tipik bir örnektir.4

Yüksek Mahkeme kararlarına baktığımızda gizli ayıp tanımına ilişkin şu açıklamaları görmekteyiz:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 24.05.2017 tarih ve E. 2017/13-678, K. 2017/963:

“Durumun gerekli kıldığı, muayene ile anlaşılamayan ayıplar, gizli ayıptır.”

- • - • -

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 16.04.2019 tarih ve E. 2018/4472, K. 2019/1813:

“Gizli ayıplar ise basit bir kontrol ve muayene ile ortaya çıkmayıp kullanılmaya başlamasından sonra ortaya çıkan ayıplardır.”