Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ödenmeyen Sigorta Primlerinin
 Gider Yazılamayacağı

Rüknettin KUMKALE

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Primlerin Ödenmesi” başlıklı 88’inci maddesinde ‘Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükme göre, bir dönem içinde kuruma işveren tarafından ödenmeyen prim tutarlarının Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükellefleri tarafından şirket kârını azaltıcı şekilde gider yazılmasına olanak bulunmamaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında da, … sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), açıklamaları bulunmaktadır.