Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sağlık Mesleği Mensupları Açısından Disiplin Hukukuna Genel Bakış

General Overview on Disciplinary Law Regarding Health Professionals

Nesrin ÖZKAYA

Disiplin cezaları; ortak amaç için çalışan kişilerin düzenini sağlamak maksadıyla kendi özel mevzuatında belirlenmiş, hiçbir ceza kanununa girmeyen yaptırımlar bütünü olarak tanımlanabilir. Sağlık meslekleri de hizmet sunarken kendi iç düzenini diğer mesleklere göre daha özenle disiplinize etmek durumundadır. İnsan hayatına dokunan sağlık meslekleri ortak faydayı sağlama yönündeki düzenden sapmalar gösterdiğinde ilk önce disiplin hukuku ile yüz yüze kalmaktadırlar. Sağlık mesleği mensupları çok değişik statülerde ve değişik kanunlara tabi olarak çalıştıklarından disiplin hükümleri de değişkenlik göstermektedir. Bu makalede, statü farklılıkları göz önüne alınarak devlet memuru/kamu görevlisi olarak veya özel iş yerlerinde çalışanlar açısından ayrı ayrı disiplin suçları ve itiraz yolları ile örnek kararlar incelenmiştir. Sağlık mesleklerinin statü karmaşası karşısında bu alanda uzman sağlık hukukçularına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.

Disiplin Hukuku, Disiplin Cezası, Sağlık Meslekleri Kurulu, Disiplin Soruşturması, Disiplin Cezasına İtiraz.

Disciplinary penalties can be defined as whole sanctions determined in its own special law and which is not included any other penal law to enable the order of individuals working for a common purpose. Health professions are subject to discipline its inner order with more attention than other professions when rendering service. Health professions touching directly to human life are confronted firstly with the disciplinary law when they are showing deviations from the order to ensure the common benefit.As health professionals are working under various statutes and laws, disciplinary provisions show variability. In this article, different disciplinary offences regarding to employees working in private workplaces or as government officials/public servants under different status, objection proceedings and sample cases are studied. In the presence of the confusion in health professions status, it is assessed that there is a substantial need to legal experts specialized in health field.

Disciplinary Law, Disciplinary Penalty, Health Professions Board, Disciplinary Investigation, Objection to Disciplinary Penalty.

1. GİRİŞ

İnsanlar varoluşlarından bu yana sürekli olarak toplu halde yaşamakta ve çalışmaktadırlar. Bu yaşam/çalışma kültürünün sonucu olarak, belirli bir düzenin/disiplinin varlığı ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Genel anlamda suç olmayan bir takım tavırlar ve davranışlar da vardır ki; ceza hukukunda düzenlenmemiştir; ancak bir müeyyide gerektirir. Ancak bu müeyyide, kişi hukuku bakımından umumi manada ceza sonuçlarını doğurmaz. Bu tür cezaları gerektiren hukuka aykırı fiiller de disiplin suçlarından ibarettir. Disiplinin amacını, var olduğu toplulukta veya kurumda, hizmetlerin iyi bir şekilde görülmesi olarak algılarsak; bu amaca ulaşmak için müeyyideye ihtiyaç duyulduğu şüphe götürmez bir gerçek olduğunu anlarız.

İdari yaptırımlar, çeşitli açılardan adli yaptırımdan farklılıklar gösterir.1 İdari yaptırımlar, yargısal usullere benzeyen usullerle hazırlansa bile, idare tarafından, idari usule tâbi, tek yanlı idari işlemle ve bizzat o makamca uygulanır. Yani icrailik özelliğine sahip, organik bakımdan “yürütme” işlemidir.2 Disiplin hukuku asıl uygulama alanını kamu kurumlarında bulur. Özel hukuk tüzel kişilerinde disiplin sistemi kurumun inisiyatifine bırakılmışken kamu kurumlarında kanunla düzenlenme gereği duyulmuştur.

Bu makalede, sağlık mesleği mensuplarının bulundukları statüler dikkate alınarak ayrı ayrı disiplin hukuku açısından, hem kamu hem özel sektör çalışanları dikkate alınarak incelenecektir.