Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin Çocuklara Yönelik Hak İhlallerine İlişkin Örnek Kararları

The Sample Decisions of the United Nations Committee on the Elimination of Discrimınation Against Women on Violation of Children Rights

Songül ATAK

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi asıl itibariyle kadın haklarına ilişkin düzenlemeler içeren bir sözleşme olmasına karşın çocuk haklarıyla bağlantılı bazı konuları da ele almış, bu alanda bazı güvencelere yer vermiştir. Sözleşme’nin taraf devletlerde uygulanmasını izlemek amacıyla kurulan Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi de verdiği bazı kararlarla çocuklara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi açısından taraf devletlere düşen yükümlülükler konusunda önemli bir içtihat oluşturmuştur. Bu çalışmada, Kadın Komitesi’nin çocuklara yönelik hak ihlallerine ilişkin başvurular konusunda vermiş olduğu bazı önemli kararları incelenmiştir.

Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi, Çocuk Hakları, Şiddet, Velayet.

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women adopted by the United Nations mainly covers the rights of women. Nevertheless, it also includes some rights of children. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women that established to monitor the implemantation of the Convention at the States Parties, with its decisions has made an important case-law about children’s rights and obligation of the State Parties in this field. In this study, some important decisions of the Women’s Committee about violation of children rights have been reviewed.

United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Children’s Rights, Violence, Custody.

Giriş

Birleşmiş Milletler’in çocuk hakları alanında attığı ilk önemli adım 1959 yılında Genel Kurul tarafından Çocuk Hakları Bildirgesi’nin1 kabul edilmesidir. Bu Bildirge’nin kabulü ile Birleşmiş Milletler bünyesinde çocuk hakları açısından ilk önemli düzenleme yapılmıştır. Ancak, Bildirge bağlayıcı bir belge olmadığı için bu belgedeki yükümlülüklere uymayan devletler için herhangi bir yaptırım söz konusu olmamıştır. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla bağlayıcı bir sözleşmenin hazırlanmasına başlanılmış ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989 yılında kabul edilmiştir.2

Birleşmiş Milletler örgütü insan hakları alanında kabul etmiş olduğu diğer bazı belgelerde de çocuk haklarına ilişkin düzenlemelere yer vermiştir. Bunlardan biri, 2006 yılında kabul edilip3 2008 yılında yürürlüğe giren Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’dir. Sözleşme’nin 7. maddesinde engelli çocuklar ile ilgili önemli bir düzenleme yer almaktadır. Engelli çocuklar başlığını taşıyan bu maddeye göre, taraf devletler, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit temelde, bütün insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam olarak kullanabilmelerini güvence altına alabilmek için gerekli her türlü önlemi almalıdır. Engelli çocuklar ile ilgili atılacak her adımda öncelik çocuğun yüksek yararına verilmelidir.

Birleşmiş Milletler’in çocuk haklarına yer verdiği diğer önemli bir sözleşme de 1979 yılında kabul edilen Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’dir.4 Sözleşme’de esas itibariyle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılırken, çocuk haklarıyla ilgili bazı düzenlemelere de yer verilmiştir.