Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerinin Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Tamamlayıcılık Etkisi

Bünyamin ESEN

Türkiye sosyal güvenlik hukukunda her türlü temel düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde; her türlü kamusal tebligat ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Tebligat hukukunun sosyal güvenlik hukuku açısından tamamlayıcı niteliği bulunmaktadır.

Sosyal güvenlik hukukunun uygulanmasında tebligat hukuku özellikle tahakkuku tebligata bağlı olan borçlar ve yükümlülükler açısından önem arzetmektedir. Tebligat hukukunun uygulanması, SGK’ya olan idari para cezalarının tahakkuku, kesinleşmesi ve bu cezalara itiraz süresi açısından özel bir önem arz eder. Bir başka önem arzeden alan da, SGK tarafından uygulanan idari para cezalarında indirim uygulanmasının tebligat sonrasında tanınan sürelere bağlanmış olunmasıdır. Sosyal güvenlik hukukunca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi gibi bazı belgelerin ibraz sürelerinin de tebligata bağlandığı görülmektedir. Bu makalede Tebligat Kanunu hükümlerinin sosyal güvenlik hukukunun uygulanması açısından önemi ve iki hukuk dalının ilişkisi ele alınmaktadır.

Tebligat, Tebellüğ, İdari Para Cezası, Tahakkuk, Yasal Zamanaşımı, Prim Borcu, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi.

In Turkey, all kinds of fundamental arrangements of social security law is being done within the framework of Social Security and General Health Insurance Act No. 5510 and all kinds of public notification is being made in accordance with the provisions of Notification Act No. 7201. There is a complementary character of notification law in terms of social security law.

In terms of the implementation of the social security law, notification law has a special importance for the debts and liabilities which are due to be notified for being accrued. The implementation of the notification law constitutes a special importance for assessment, finalization of administrative fines of the SGK and for objection periods to these fines. Another area that generates great importance is that administrative fines imposed by SGK are due to discount within the deadlines starting with the notification. The submit periods of some documents which should be given according to the social security law, such as monthly premium and service document, are also being connected for the notification. In this article the importance of provisions of the Notification Law for implementation of social security law, and the relationship between these two branches of law is being discussed.

Notification, Being Notified, Administrative Penalty, Accrual, Legal Limitation, Premium Debt, Monthly Premium and Service Document.

I. GİRİŞ

Sosyal güvenlik hukuku uyarınca, sosyal güvenlik sistemi ve sigortalılığa dair haklar ve yükümlülükler ile ilgili yapılacak her türlü kanunî düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Bu açıdan, ülkemiz sosyal güvenlik hukukunun temel kaynağı 5510 sayılı Kanundur (5510 s. K. m. 99).

Öte yandan 5510 sayılı Kanununda düzenlenmemiş olsa da sosyal güvenlik hukukunun yararlandığı ve başka kanunlarda yer alan hukuki düzenlemeler de bulunmaktadır. Sosyal güvenlik hukukunun, uygulanması aşamasında örtüştüğü ve işbirliği yaptığı temel alanlardan birini de tebligat hukuku oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik açısından hak ve yükümlülük doğuran birçok olayın tebliğ edilme şartının bulunması yanında idari para cezaları gibi hukuki yükümlülerin tahakkuku tebligat şartına bağlanmıştır. Bu açıdan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin 5510 sayılı Kanun yönünden tamamlayıcılık etkisi bulunmaktadır.

Bu yazımızda, sosyal güvenlik hukuku uygulaması açısından tebliğin usul ve esasları ele alınacak, tebligat hukuku gereğince yapılacak bildirimlerin sosyal güvenlik hukuku açısından doğurduğu sonuçlara değinilecek, nihayetinde de sosyal güvenlik mevzuatımız açısından Tebligat Kanununun tamamlayıcılık etkisi değerlendirilecektir.