Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sendika Üyeliğinin Kazanılması, 
sona Ermesi ve Üyelik Aidatının Tahsili

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur ve 6356 sayılı Kanun çerçevesinde önceden izin almaksızın kurulurlar. Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve faaliyette bulunması şartı aranmaz.

İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal haklarını ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçinin veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara sendika denir. İş sözleşmesinin yapılmasına, içeriğine ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeye toplu iş sözleşmesi denir. Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında, taraf işçi sendikasına üye olmayanların, sonradan işyerine girip de üye olmayanların veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanların veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden doğan haklardan yararlanabilmek için ödedikleri aidata dayanışma aidatı denir. Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir.

Sendika, İşçi Sendikası, İşveren Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt, Dayanışma Aidatı, Sendika Üyeliği, Sendika Üyeliğinden Çekilme, Sendika Üyeliğinden Çıkarılma, Üyelik Aidatı.

1. GİRİŞ

İşçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, greve ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esaslar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenmiştir1.

Sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur ve 6356 sayılı Kanun çerçevesinde önceden izin almaksızın kurulurlar. Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve faaliyette bulunması şartı aranmaz.

Fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiler sendika kurma hakkına sahiptir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunanlar sendika kurucusu olamaz.