Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bilgi Suistimali Suçu

The Crime of Insider Trading

Asena Kamer USLUADAM

Bilgi suistimali suçu, sermaye piyasasında güç anlamına gelen bilgi ile yatırımcılar arasında fırsat eşitsizliği yaratılmasının önüne geçilmesi amacıyla ihdas edilmiştir. Sermaye piyasası suçları bakımından genel olarak korunan hukuki değerin piyasanın işlevselliği ve yatırımcının korunması olduğu söylenebilir. Bilgi suistimali suçu ile korunması amaçlanan hukuksal değer ise, yatırımcılar arasında bilgisel olarak eşitliğin sağlanması ve şeffaflıktan herkesin faydalanabilmesinin sağlanmasıdır. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47. maddesinde içeriden öğrenenlerin ticareti suçu düzenlenmekteyken, 2012 yılında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiş ve ilgili suç tipinde önemli değişiklikler olmuştur. Kanun koyucu bu değişiklikle, uluslararası hukuktaki düzenlemeleri de esas alarak, çağa uygun bir düzenleme yapmayı amaçladığını, kanunun gerekçesinde ifade etmiştir. Bu çalışmada, mülga düzenleme ile karşılaştırmalı olarak 6362 sayılı kanunda düzenlenen bilgi suistimali suçu incelenmiştir.

Piyasa, Sermaye Piyasası, Bilgi Suistimali Suçu, 6362 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Kanun.

The crime of insider trading was created for the purpose of banning the inequality of opportunity among investors in terms of information which means power in capital market. It can be said that legal reason of capital market crimes is generally that protect the market functionality and investors. The legal reason of insider trading crime is that equalize information among investors and ensure that all the investors can utulize transperancy. The crime of insider trading was settled in articles 47 of Capital Market Code No. 2499, but in 2012 Capital Market Code No. 6362 entered into force and significant changes occured in the type of crime involved. In this context, the crime of insider trading settled in Code No. 6362 was examined in comparison with the annuled regulation.

Market, The Capital Market, The Crime of Insider Trading, The Code No. 6362, The Code No. 2499.

İnsider trading, insider dealing, içeriden öğrenenlerin ticareti veya bilgi suistimali suçu olarak farklı şekillerde isimlendirilen ve kanunda bilgi suistimali suçu başlığı altında düzenlenen suç ile esasen bugün sermaye piyasasında güç anlamına gelen bilgi ile yatırımcılar arasında fırsat eşitsizliği yaratılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Gerçekten de salt bilgi veya öngörülerden hareketle sermaye piyasasında yatırımcılar işlem yapmaktadır. Geniş anlamıyla bu yatırımlar ekonomik canlılığı da beraberinde getirmektedir. Yatırımcı ve ihraççıların karşılaştığı piyasada, bilgide eşitsiz durumların yaratılması; eşitsizliği lehine kullananlar bakımından haksız kazanca, diğer yatırımcılar bakımından ise kazanç ve güven kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle kanun koyucu ilgili suç tipini ihdas etmiş, sermaye piyasalarında işlem yapmak konusunda gereken güveni temin etmeyi amaçlamıştır.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SerPK) 47. maddesinde içeriden öğrenenlerin ticareti suçu düzenlenmekteyken, 2012 yılında 6362 sayılı SerPK yürürlüğe girmiş ve ilgili suç tipinde önemli değişiklikler olmuştur. Kanun koyucu bu değişiklikle, uluslararası hukuktaki düzenlemeleri de esas alarak, çağa uygun bir düzenleme yapmayı amaçladığını, kanunun gerekçesinde ifade etmiştir. Bu çalışmayla bilgi suistimali suçunun unsurlarını ortaya koyarak, hukuka aykırı alanın tespiti amacındayız.

Uygulamada ise sıklıkla rastladığımız bir suç tipi değildir. Bunun ana gerekçelerinden biri ise kanaatimizce bilgi suistimali suçunun sınırları belirsiz ve izaha muhtaç bir suç tipi olmasıdır. Sermaye piyasalarında yatırımcıların güvenle işlem yapmalarını temin etme amacında olan bu suç tipini, bu gerekçelerle ele almış bulunmaktayız.