Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

6356 Sayılı Kanunun Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Hukukuna Getirdiği
 Yeni Düzenlemeler

Akif YILDIRIM

2. Meşrutiyet döneminde “Tatili Eşgal Cemiyetleri Hakkında Kanunu Muvakkat” (8 Ekim 1908) ile kısmen yasaklanan Türk Sendikacılığı, AB müktesebatına ve onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine mevzuatımızın uyumunun sağlanması için yürürlüğe konan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile gelişmesine devam etmektedir.

Biz bu çalışmamızda, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun getirdiği yeni düzenlemeleri; bireysel sendika özgürlüğü, toplu iş sözleşmelerinde yetki, müzakere süreci ve yararlanma; toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt konularını bağlamında incelemeye çalışacağız.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sendika Özgürlüğü, Toplu Sözleşme Hukuku, Grev ve Lokavt, Sendika Yöneticiliği, Sendika Temsilciliği, İşkolu Barajı.

Turkish Unionism which was partially forbidden with the law “Temporary Law on Strike Associations” (8 October 1908) in the second constitutional monarchy period, is continuing to be developing with Trade Unions and Collective Bargaining Act which are brought into force upon the EU Acquis and International Labor Organization’s conventions.

In this article, we will examine the new arrangements brought by Trade Unions and Collective Bargaining Act within the context of individual unionizing freedom, authority in the collective bargaining, negotiation process and exploitation, labor dispute-disagreement, strikes and lockouts.

Trade Unions and Collective Bargaining Act, Freedom of Unionism, Law of Collective Bargaining, Strike and Lockout, Trade Union Administrator, Trade Union Representative, Sector Barrier.

GİRİŞ

6256 sayılı Kanunla, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt Kanunu tek bir kanun altında birleştirilmiş, Meclise “Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı” olarak sunulmuş, TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi esnasında “Toplu İş İlişkileri Kanunu” tasarısının adı, “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

Yeni Kanunla, teknolojik imkânların kullanılmasına olanak veren ve bu yönde kolaylaştırılan sendika üyeliği, sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencelerinin arttırılması ve iş kollarının azaltılması, sendikaların yetki barajının düşürülmesi, grev yasaklarının alanının daraltılması gibi çalışma hayatımızı ilgilendiren konularda değişiklikler yapılmıştır.

Çalışmamızda, 6356 sayılı Kanunun getirdiği yeni düzenlemeleri ayrıntılarına girmeden ana hatları ile belirlemeyi ve eski Yasadan farklılık içeren hükümleri ele almayı amaçladık.