Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Şirketlerin Esas Mukavelesinde Yer Alan Faaliyet Alanlarının Kamu İhalelerine Katılmaya Etkisi

Effects of Scope of Activities Set Forth in the Articles of Associations of the Companies in Participating Public Tenders

Cevdet UYSAL

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde kamu harcaması yapılmasına yönelik mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin temininde taraflardan biri kamu idaresi iken diğer taraf firmalardır. Firmaların ihaleye katılımında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmektedir. Ayrıca firmaların esas sözleşmesinde yer alan faaliyet konularının ihaleye katılmayı ne şekilde etkileyeceği de zaman zaman tartışma konusu olmaktadır.

İhale, Şirket, Faaliyet Alanı, Ultra Vires, Esas Sözleşme.

Whereas one of the parties in procurement of service or good purchases and construction works directed towards public expenditures within the frame of Public Procurement Act no 4734 is public administration, the other party is the companies. Economic and financial competency and occupational and technical competency certificates are demanded from the companies when participating in a tender. Moreover it is a point at issue how the scope of activities in the articles of associations of the companies would affect the participation of companies in tenders.

Tender, Company, Scope of Activity, Ultra Vires, Articles of Association.

I. Giriş

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan yahut kamu kaynağı kullanan kamu kurumlarının ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kanunun “Kapsam” başlıklı maddesinde belirlenen idarelerce, kamu harcaması yapılmasına yönelik mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri söz konusu Kanuna göre yürütülmektedir. Söz konusu alımların bir tarafında ihaleyi yapan makam olarak kamu idaresi bulunurken, diğer tarafında da ihaleye katılan olarak şirketler bulunmaktadır. Anılan Kanunun 10’uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmektedir. Yine ihaleye katılanlardan mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından oda kayıt belgesi istenmekte ve bu belgeyle isteklilerin ihale konusu alanda ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı odaya kayıtlı olarak faaliyet gösterip göstermediğinin ve faaliyet alanının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamızda şirketlerin esas mukavelesinde yer alan faaliyet alanlarının kamu ihalelerine katılmaya etkisi üzerinde durulacaktır.

II. Firmaların İhaleye Katılma Yeterliliklerine İlişkin Kamu İhale Kanununda Yer Alan Düzenlemeler

4734 sayılı Kanun çerçevesinde ihaleye çıkılan işlerde işin parasal büyüklüğüne bakılmaksızın oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ve vekâletname gibi belgelerle, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmektedir. Anılan belgelerin isteklilerce sunulması zorunlu olup, bu belgeler sunulmadığı durumda isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Ayrıca aynı Kanunun 10’uncu maddesi gereği belli durumlarda olan isteklilerin ihale dışı bırakılması gerekmektedir. Bu kapsama örneğin iflas eden, tasfiye halinde olan, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan ya da kesinleşmiş vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılması gerekmektedir.