Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tebligat Kanunu’nun 213 Sayılı 
Yasa Hükümleri Açısından Tamamlayıcılık Etkisi

Bünyamin ÇİTİL

“Vergi Usul Kanununun Tebliğe ilişkin hükümlerinin uygulama alanını, aynı Yasada yer alan işlemler ile 6183 sayılı Kanun işlemlerinin oluşturduğu, Vergi Yargısında Vergi Usul Kanununun tebliğe ilişkin hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı, ayrıca Tebligat Kanunu nun 51’inci maddesinin Vergi Usul Kanununun tebliğe ilişkin hükümlerine tatbik edilemeyeceği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi adresine yapılan tebliğin, 213 sayılı Yasanın bilinen adresler kavramı içinde değerlendirilmesinin gerektiği”

Tebligat Kanunu, Açıklık, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Yargı, Vergilendirme, Danıştay.

GİRİŞ

Tebligat Hukukuna ilişkin hükümleri, vergilendirmenin özelliği nedeniyle kendi bünyesinde düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanununun vergilendirmeye ilişkin usul hükümlerinin ayrı bir usul kanununa tabi tutulması, vergi hukukunun özelliklerinden kaynaklanmakla birlikte asıl nedenin yasakoyucunun tercihi ile ilgili olduğu söylenebilir. 213 sayılı Yasanın 1’inci maddesinde gümrük vergileri dışında genel bütçeye, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile bunlara bağlı cezaların bu Yasa hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. Tebligat hukukuna yönelik düzenleme getiren genel bir kanun olan 7201 sayılı Tebligat Kanunu ise, özel kanunlarında tebligata ilişkin hüküm bulunmaması halinde tebliğe ilişkin düzenlemeleri içerdiği gibi, özel kanunlarında tebliğe ilişkin hükümlerin bulunduğu hallerde dahi açıklık bulunmayan ve düzenleme alanı oluşturulmamış tebliğ konularına ilişkin tamamlayıcı hükümler içermektedir. Bu yazıda Tebligat Kanunu hükümlerinin 213 sayılı Yasaya göre yapılan vergilendirme işlemlerine uygulanıp uygulanamayacağı ve vergi yargısında hangi tebliğ hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır.

I. 213 SAYILI YASADA TEBLİĞE İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER

Yasanın "Tebliğ" başlıklı 21’inci maddesinde; Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi olarak tanımlanmış, Kanunun "Tahakkuk" başlıklı 22’nci maddesinde, "Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir." hükmü yer almıştır. Verginin tahakkuk ettiğinden bahsedilebilmesi için tarh edilen vergi ve cezaların mükellef ya da vergi sorumlusuna usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir.

Yasanın "Tebliğ Esasları" başlıklı 93’üncü maddesinde; "Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.