Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

“Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi” ve Bu Kapsamda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları İçin Öngörülen Cezaların Değerlendirilmesi

“Principle of Economic Penalty for Economic Crime” and in This Contex Evaluation of Penalties of Manipulation and Market Fraud Crimes Which are Regulated in 6362 Numbered Capital Market Code

Gizem DURSUN

Ekonomik suçların ekonomik cezalar aracılığıyla yaptırıma tabi tutulmasının menfaat dengesini çok daha iyi sağlayacağı ifade edilmektedir. Zira ekonomik suçların ortaya çıkması ve tespiti zor olduğu gibi, belirli kişilerce işlenebilen suçlar olduklarından hapis cezaları aracılığı ile caydırıcılığın sağlanmasının zor olduğu ileri sürülmektedir. Ancak ilke, doktrinde sıklıkla sözü edilmiş ancak uygulamada yer bulamamış bir ilke olmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler sırasında da ilkesinin dikkate alındığı belirtilmişse de, 6362 sy. SerPK’nın ilkenin gereklerini bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçları bakımından sağlamadığı açıktır.

Sermaye Piyasası Suçları, Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi, Bilgi Suistimali Suçu, İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu, Manipülasyon Suçu.

It is stated that the sanctioning of economic crimes through economic penalties will provide better balance of benefit. Because the emergence and detection of economic crimes is difficult and also they are crimes that can be committed by specific people, it is claimed that it is difficult to provide deterrence through prison sentences. However, the principle has always been mentioned in the doctrine but has not been found in practice. Although it was stated that the principle was taken into account during the amendments made to the Capital Markets Code, it is clear that the Code does not provide the requirements of the principle in terms of information abuse and market fraud crimes.

Capital Market Crimes, Insider Trading, Transaction-Based Market Fraud, Information-Based Market Fraud, Manipulation.

Giriş

Çalışmamızda ekonomi ceza hukuku bakımından ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi üzerinde yoğunlaşılacak, bu kapsamda ekonomi ceza hukuku, sermaye piyasası ceza hukukuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunmak suretiyle, bilgi suistimali suçu ile piyasa dolandırıcılığı suçunun ilke ile uyumluluğu konusunda değerlendirme ve tespitlerde bulunulacaktır.

Çalışmanın ilk bölümünde ekonomi ceza hukuku değerlendirilecektir. Ekonomi ceza hukuku 20. yüzyılın başında yaşanan gelişmeler ile birlikte meydana çıkmış bir hukuk dalıdır. Zira ekonomi alanında meydana gelen gelişmeler, kişilerin bu alanda fazlaca faaliyette bulunması ve bu doğrultuda da bu alanda hukuka aykırılıkların meydana gelmesi dolayısıyla hukuk koruması sağlanmasını gerektirmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise ekonomik suçlar ve cezalar üzerinde durulacak, ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi incelenecek ve bu kapsamda 6362 sy. SerPK’daki bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçları için öngörülen yaptırımların ilkeye uygunluğu üzerinde durulacaktır.