Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Türk Ticaret
 Kanununa Göre Defterler ile Açılış ve Kapanış
 Tasdikleri

Rüknettin KUMKALE

I. MEVZUAT

Yeni Türk Ticaret Kanununda defterler ile ilgili mevzuat 64’üncü ve 65’inci maddelerde yer almaktadır.

Bu maddeler aşağıya alınmıştır.

Madde 64- (1) (Değişik: 26.6.2012 - 6335/8 md.) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.