Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre
 Anonim Şirketin Kendi Paylarını 
iktisap Etmesi

Soner ALTAŞ

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanununda anonim şirket in kendi pay senetlerini temellük ve rehin olarak kabul etmesi - sınırlı sayıdaki birkaç istisna haricinde - yasaklanmış; yasağa rağmen pay senetlerinin temellük edilmesi ve rehin olarak kabul edilmesi halinde bu sözleşmelerinin geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır. 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda ise anonim şirketin belirli koşulları yerine getirmek kaydıyla kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul etmesine izin verilmiştir. İşte bu çalışmada, yeni Türk Ticaret Kanununun anonim şirketin kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul etmesine ilişkin düzenlemeleri üzerinde durulmaktadır.

Anonim Şirket, Pay, İktisap, Rehin, İvazlı İktisap, İvazsız İktisap .

I. GİRİŞ

Anonim şirket pay senetleri kural olarak serbestçe alınır ve satılır. Şirket esas sözleşmesine bu konuda aksine hüküm de konulabilir. Ancak, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanununa göre, anonim şirket kendi pay senetlerini alamamakta, bir başka deyişle, iktisap edememekteydi. Şirket kendi pay senetlerini menkul rehni olarak da kabul edemiyordu. Bu yasağa rağmen, şirket kendi pay senetlerini satın alır veya rehin olarak kabul ederse, yapılan bu işlemler batıl sayılıyordu. Eğer şirket pay senedi çıkarmamışsa, bu kural çıplak paylar için de uygulanıyordu. Zira, şirket, kötüye giden durumu alacaklılardan veya gelecekteki pay sahiplerinden gizlemek için kendi pay senetlerini satın alabilir ve suni olarak değerini artırabilirdi. İşte, suni değer artırılmasının önlenmesi için bu yasak kabul edilmişti1.

14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK)2’nda ise, anonim şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesine izin verilmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmamızda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketin kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul etmesi üzerinde durulacaktır.

II. ETTK’NIN ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSAP ETMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMESİ

ETTK’nın 329’uncu maddesinde;