Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Şirkete Verilen Zarar Sebebiyle 
Sorumluluk Bağlamında “Yönetici”
 Kavramı ve Genel Kurul Kararı
 Gerekliliği Sorunu

The Concept of “Manager” Within the Context of Liability 
for the Damages Inflicted to the Company and the Issue of the 
Necessity of a General Assembly Decision

Veliye YANLI

Türk Ticaret Kanunu’nun 553. maddesi ve devamındaki hükümler, belirli kişilerin şirkete verdikleri zarardan dolayı, şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı sorumluluğuna ilişkindir. Bu düzenlemeye tabi olanlar arasında, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişiler yanında ayrıca yöneticiler de sayılmıştır. Bununla birlikte, “yönetici” kapsamına kimlerin girdiği belirtilmemiştir.

Öğretide, yönetim kurulu üyelerine karşı, şirkete verdikleri zarardan dolayı şirket tarafından sorumluluk davası açılabilmesi için bir genel kurul kararına gerek olup olmadığı tartışılmaktadır. Aynı tartışma “yönetici” için de söz konusu olabilir. Nitekim Yüksek Mahkeme, böyle bir dava için bir genel kurul kararının mevcudiyetini aramaktadır.

Bu çalışmada, “yönetici” kapsamına kimlerin girebileceği, bu kişiler hakkında sorumluluk davası açılması için bir genel kurul kararının gerekip gerekmediği incelenerek, ayrıca şube müdürünün niteliği ve anılan sorumluluk düzenlemesine tabi olup olmadığı değerlendirilecektir.

Yönetici, Sorumluluk, Genel Kurul Kararının Gerekliliği, Şube Müdürünün Niteliği ve Tabi Olduğu Sorumluluk Düzenlemesi.

Article 553 and following provisions of Turkish Commercial Code (“TCC”) are related to the liability of certain persons towards the company, the shareholder and the creditors of the company for the damages inflicted to the company by such persons. In addition to the members of board of directors and other persons; the company managers are also subject to these provisions. Nevertheless, the term “manager” is not defined by TCC.

It is very controversial in the Turkish doctrine whether a general assembly decision is required for initiating a lawsuit against the members of the board of directors for the damages caused by them to the company. The same problem can be also discussed for the liability of the managers. According to Turkish Supreme Court, such a decision of general assembly is necessary.

This article analyses who falls under the scope of the term “manager”and if a general assembly decision is required for initiating a lawsuit against the managers for the damages caused by them to the company. Additionally, the legal nature of a company’s branch director and the necessity of a general assembly decision for its liability are also subject of this article.

Manager, Liability, Necessity of a General Assembly Decision, The Legal Nature of a Branch Director and the Liability Regime for the Branch Directors.

I. Giriş

Sayın Yüksek Mahkeme bir kararında1 , bir bankanın şube müdürü olan bir kişiye karşı, şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle açılan tazminat davasında, davalı hakkında dava açılması yönünde alınmış bir genel kurul kararı bulunmasını aramış; böyle bir kararı dava şartı olarak nitelendirmiştir. Yargıtay’a göre, bu şartın mevcut olup olmadığının mahkemece kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Yüksek Mahkeme, eğer genel kurul tarafından davalı hakkında bu yönde alınmış bir karar varsa, ibrazının sağlanması, yoksa anılan eksikliğin giderilmesi için davacı tarafa HMK m.54 uyarınca süre tanınması ve sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Somut olayda bu yola gidilmeyip, doğrudan işin esasına girilerek hüküm kurulduğu için, alt mahkemenin kararı bu nedenden dolayı bozulmuştur.

Dava konusu olay 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu (“ETTK”) döneminde gerçekleşmiş, ancak yargılama sırasında 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) yürürlüğe girmiştir. Yüksek Mahkeme, ETTK m.341 uyarınca böyle bir davanın açılabilmesi için bu yönde alınmış bir genel kurul kararı arandığını, diğer yandan yargılama esnasında yürürlüğe giren yeni Kanun’da eski Kanun’un 341. maddesi gibi açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, TTK m.408-f.1 ve m.479-f.3 karşısında, anonim şirket yöneticileri hakkında sorumluk davası açılabilmesi için, şirket genel kurulunda karar alınması gerektiğini belirtmiştir2 .

Yüksek Mahkeme’nin kararına dayanak olarak gösterdiği hükümlerden biri olan TTK m.408 anonim şirketlerde genel kurulun görev ve yetkilerini düzenleyen bir hükümdür. Hükmün birinci fıkrasında, genel kurulun, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hallerde karar alacağı ifade edilmektedir. Diğer hüküm ise, TTK m.479-f.3’tür3 . TTK m.479 oyda imtiyazlara ilişkin olup, üçüncü fıkrasında, oyda imtiyazın uygulanmayacağı kararlar, diğer bir ifadeyle, etkisiz olduğu haller4 sıralanmaktadır. Bu kararlardan biri de, “sorumluluk davası açılması”dır.