Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

6111 Sayılı Torba Yasa Gereğince Konulmuş
 Vergi ve SGK Hacizlerinin Kaldırılması

Mustafa ALPASLAN

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre taksite bağlanan borçların taksit süreleri içerisinde düzenli ödenmesi zorunludur. Taksitlerin aksatılmaması esastır. Yıl içerisinde iki kez aksatabilme imkânı getirilmiştir. Netice itibariyle, ödemelerin düzenli yapılmış olması halinde, yapılan ödemelerin toplam borca nispeti dahilinde hacizlerin çözülmesi prensip olarak kabul edilmiştir.

Vergi ya da sigorta prim affından yararlanmak için başvuranlar, borçlarını örneğin 36 ay vadede ödemek için dilekçe verdiklerinde, bu borçlardan kaynaklanan hacizler hemen kaldırılmayacaktır. Ödeme yapıldıkça, ödemeye isabet eden oranda hacizler kaldırılacak ve alınan teminatların iadesi söz konusu olacaktır.

SGK, Vergi, Af Kanunu, Teminat, Takas, Haciz, Ödeme.

Bilindiği gibi 6183 sayılı AATUHK’un 62’nci maddesine göre amme borçlusunun elinde bulundurduğu menkul malları ile gayrimenkullerinden alacaklarından ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı kadar alacaklı tahsil daireleri tarafından haczedilmektedir.1

Haczedilen menkullerin ve gayrimenkullerin bilahare serbest bırakılması, gayrimenkuller üzerindeki hacizlerin tapuda fek edilmesi borcun ödenmesine bağlıdır. Borç ödenmediği takdirde haczin kaldırılması mümkün değildir.

Alacaklı tahsil dairesi haciz sırasında amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini telif etmek (dengelemek) zorundadır. Bu nedenle, haciz sırasında idare, icra memuru borçlunun ileride düşebileceği durumları tahmin etmek ve buna göre haciz yapmak zorundadır. Haczedilen mallara değer biçme yetkisi, menkul mallarda icra memuruna aittir. Bu nedenle, icra memurları, haciz sırasında, haciz tutanakları üzerinde yazacakları değerleri takdir ederken bir eksper gibi davranmak zorundadır. Afaki değer takdirleri, ileride bu malların satışa çıkarılması halinde satışını güçleştirebilir. Rasyonel bir davranış, haczedilen menkul mallarda makul ve gerçeğe uygun değerin belirlenmesidir.