Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bir Yönetmeliğin Hikâyesi

Remzi ÖZMEN

Giriş

Mevzuat hazırlama aşamasında ne kadar dikkatli ve özenli çalışılması gerektiğine ilişkin olarak bu köşede birçok örnek ele alıp inceledim.

Bu sayıda izini süreceğim bir yönetmelik; 6.8.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik. 14.1.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun1 “Mağaza markalı ürün” başlıklı 8’inci, “Kampanyalı satış ve alışveriş festivali” başlıklı 9’uncu, “Sürekli indirimli satış” başlıklı 10’uncu, “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci, “Görev ve yetkiler” başlıklı 16’ncı ve “Denetim” başlıklı 17’nci maddelerine dayanılarak hazırlandı.

Yönetmeliğin “Amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesi şöyle:

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar ile perakende işletmelerin denetimine ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, perakende işletmelerin uymaları gereken ilke ve kurallar ile Bakanlık, yetkili idare, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarının bu Yönetmeliğin uygulanmasındaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

(3) Hizmet sektöründe faaliyet gösteren      6255       işletmelerden açılış ve/veya faaliyete geçiş süreci ile faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenenler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Yönetmelikte, ilki 9 ay kadar sonra olmak üzere yaklaşık iki buçuk yıl içinde 6 kez değişiklik yapıldı.

1- Yönetmelikte ilk değişiklik 30.5.2017 tarihli ve 30081 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yapıldı. Bu değişiklikle, “Büyük mağaza veya zincir mağazalar satışa sundukları mağaza markalı ürünleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 6’ncı maddeye uygun hale getirir.” hükmünü içeren geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirildi. Anılan 6’ncı madde “Mağaza markalı ürün satışı” başlığını taşıyor.

2- İkinci değişiklik, 22.5.2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yapıldı. Bu değişiklikle, “Yemek kartları” başlıklı 12/A maddesi ve yemek kartları ile ilgili süre düzenlemesi yapan “Geçiş hükümleri” başlıklı Geçici Madde 2 ekleniyor.

3- Üçüncü değişiklik, 15.8.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yapıldı. Bu değişiklikle, Yönetmeliğin 2’nci maddesinde geçen “maddelerine” deyiminden sonra gelmek üzere “ve 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446’ncı maddesine” deyimi ekleniyor.

Bu değişiklikte asıl dikkat çeken, Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesine birinci fıkrasının (k) bendinden sonra gelmek üzere “Mal ve hizmet: Perakende ticarete konu olan ve perakende işletmelerce tüketicilere satışı yapılan her türlü mal ve hizmeti,” tanımını içeren (l) bendinin eklenmiş olmasıdır. Hemen belirtelim, Kanunda ve Yönetmelikte yer alan tanımlar hemen hemen aynı; ancak “Mal ve hizmet” tanımı Kanunda da yok.

Ayrıca, 15.8.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelikle, anılan Yönetmeliğe, “Perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar” başlıklı 12/B maddesi eklendi.