Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Futbol Müsabakalarında Seyircisiz Oynama ve
 Seyircisiz Oynama Cezasının Uygulanması

The Application of the Punishment of Playing Without Spectators and Playing Without Spectators in Football Matches

Hakkı Mert DOĞU

Futbol, tüm dünyada kitleleri peşinden sürükleyen ve herkesçe sevilerek takip edilen bir spor dalıdır. Futbola duyulan bu yoğun ilginin neticesinde onun birtakım kurallar dahilinde yapılması sonucunu da beraberinde gelmektedir. Bu sebepten dolayı spor hukuku adı altında genç ve karma bir hukuk dalı ortaya çıkmıştır. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu gerekse Uluslararası yapılanmalarda spor hukukuna ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemeler vardır.

Seyirci, futbol müsabakalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak bazı durumların varlığı halinde futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması söz konusu olabilmektedir. Futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasına sebep olabilecek hususlar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan Futbol Disiplin Talimatı’nda belirtilmektedir. Talimatta sayılan sebeplerden birinin varlığı halinde seyircisiz oynama cezasının ilgili kulübe verilmesi mümkündür.

Seyircisiz oynama cezasının verilmesinin yanı sıra bu cezanın uygulanmasında izlenecek usullerin neler olduğunun da tespit edilmesi gerekmektedir. Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesinde seyircisiz oynama cezasının uygulanmasına ilişkin esaslar açık bir şekilde düzenlenmektedir. Bu kapsamda makalede seyircisiz oynama cezası ile bu cezanın verilmesinden sonra uygulamanın ne şekilde olabileceği incelenmeye çalışılmıştır.

Futbol, Seyirci, Spor Hukuku, Seyircisiz Oynama, Müsabaka.

Football is a sport that is followed all over the world and followed by loving everyone. As a result of this intense interest in football, it is accompanied by the result of being made within certain rules. For this reason, a young and mixed law school has emerged under the name of sports law. Both Turkish Football Federation and International Organizations have detailed regulations regarding sport law.

The audience is an indispensable part of soccer competitions. However, in some cases it may be possible to play soccer games without a spectator. The issues that may cause football matches to be played without a spectator are stated in the Football Disciplinary Directive issued by the Turkish Football Federation. In the presence of one of the reasons stated in the instruction, it may be possible to give the club the opportunity to play without a spectator.

In addition to being punished for playing without a spectator, it is also necessary to determine what the procedures to be followed in the execution of this sentence are. In the relevant article of the Football Disciplinary Directive, the principles for the imposition of the spectator play are clearly stipulated. In this context, it has been tried to examine how the practice may be done after the punishment of playing without a spectator.

Football, Spectator, Sports Law, Playing without Spectator, Competition.

GİRİŞ

Spor ve spor hukukunda yaşanan gelişmeler, bu alanda yeni çalışmaların ve araştırmaların ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır1 . Özellikle ülkemizde futbol spor dalına duyulan ilginin fazla olması, onun hukuki anlamda da birtakım temellere oturtulması gerekliliğini doğurmaktadır.

Spor ve bunun özelinde futbolda futbolcu, hakem ve diğer görevliler dışında seyirciler de önemli bir yere sahiptir. Kamuoyu tarafından çoğu zaman “on ikinci adam” olarak değerlendirilen seyirciler, takımlarına her müsabakada destek olmakta ve takımlarını yalnız bırakmamaktadır. Ancak bununla birlikte bazı hallerde futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması gündeme gelmektedir.

Makalede futbol müsabakalarında seyircisiz oynama ve seyircisiz oynama cezasının uygulanması üzerinde durulmaktadır. Söz konusu inceleme yapılırken Türkiye Futbol Federasyonu2 tarafından çıkarılan Futbol Disiplin Talimatı’nın3 ilgili hükümleri dikkate alınmıştır.

I. SEYİRCİSİZ OYNAMA

Seyircisiz oynama ana başlığı altında, bu kavramın tanımı ile FDT’de düzenlenen ve seyircisiz oynama sonucunu doğurabilecek bazı sebeplerin neler olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Seyirciler, spor süjeleri arasında önemli bir yere sahip olan ve ilgili müsabakayı canlı bir şekilde izlemek için müsabakanın oynanacağı yere gelen gerçek kişilerdir4 . Seyirci olabilmek için herhangi bir şart gerekmemekle birlikte herkes spor müsabakalarını seyretmekte serbesttir5 . Spor müsabakalarının vazgeçilmez bir parçası olan seyirciler6 , kimi durumlarda bu seyir zevkinden mahrum kalabilmektedir. “Seyircisiz oynama” şeklinde ifa edilen ve söz konusu müsabakaya seyircilerin girişinin yasaklandığı durumlara sıkça rastlanılmaktadır.

Seyircisiz oynama, FDT’nin 31. maddesinde tek bir cümleyle tanımlanmıştır. Buna göre seyircisiz oynama, kulübün resmi müsabakasını mutat sahasında seyirci olmaksızın oynamaya mahkûm edilmesidir. Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18. maddesinde düzenlenen “seyirden yasaklanma” ile FDT’nin 31. maddesinde düzenlenen “seyircisiz oynama” birbirinden farklıdır. Seyirden yasaklanma ile, 6222 Sayılı Kanun’da düzenlenen ya da kanunun yollama yaptığı ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak bir seyircinin spor müsabakalarını seyirden yasaklanması ifade edilmektedir7 . Seyircisiz oynamada ise, seyircisiz oynama cezası doğrudan kulübe verilmektedir. Ayrıca seyirden yasaklanmada, müsabakaların yanı sıra antrenmanları izlemek amacıyla ilgili kulübün tesisine giriş de yasaklanmaktadır8 .

Seyircisiz oynamanın söz konusu olabilmesi için FDT’de düzenlenmiş olan birtakım sebeplerin meydana gelmesi gerekmektedir.